Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.259.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2018 roku

 Uchwała Nr 0007.259.2018

Rady Gminy Przykona

z dnia 29 stycznia 2018 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych  Zimotki, Dąbrowa, Olszówka  gm. Przykona

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 tekst jednolity) i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje.

 

§ 1

 Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia elektroenergetycznych przyłączy kablowych:

na nieruchomościach położonych w obrębie geodezyjnym Zimotki o numerach ewidencyjnych: 811, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 765/5, 859;  na nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa o numerze ewidencyjnym 182/11 oraz na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego na nieruchomościach położonych w miejscowości Olszówka o numerach ewidencyjnych: 65/1 i 62/2.

 

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl