Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.256.2018 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 29 stycznia 2018r.

UCHWAŁA  NR 0007.256.2018

RADY GMINY PRZYKONA

z  dnia 29 stycznia 2018r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i  4 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona obejmującego  następujące  tereny:

1.Laski - projektowane przeznaczenie tereny  usług.

2.Smulsko  - projektowane przeznaczenie tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług.

 

§ 2

Zakres ustaleń  planu zgodny z  art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 1073 ze zm.).

 

§ 3

Granice obszaru objętego planem określają mapy stanowiące załączniki graficzne nr 1 i 2 do uchwały.

 

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl   

 

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały nr 1,2(*.zip -145MB)