Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.254.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2018r.

Uchwała  Nr 0007.254.2018
Rady Gminy Przykona
z dnia 29 stycznia 2018r.w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  na  2018 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2017r.  poz. 1875 ze zm. / oraz  art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r . o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z  2016r. poz. 487 ze zm. / oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2017r. poz. 783 ze zm./  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :


§ 1

Przyjmuje się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie  uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi  w życie z dniem  podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl  

 

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 - (*.PDF - 570KB)