Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.18.2018 r Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2018 r

Uchwała Nr 0007.18.2018 r

Rady Gminy Przykona

z dnia  28 grudnia  2018 r

 

 w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona 

 
 Na   podstawie  art. 18  ust. 2  pkt  15 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r, poz. 994 ze zm ) art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z  dnia  20 grudnia  1996 r. o  gospodarce  komunalnej ( Dz. U. 2017r.  poz. 827 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
                                             

§ 1

1.Wykonywanie gospodarki komunalnej w Gminie Przykona w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na lata 2019 - 2021  powierza się podmiotowi  zewnętrznemu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

2.Powierzenie zadania nastąpi w drodze umowy, na zasadach ogólnych z uwzględnieniem  powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

      § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

           

     § 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy