Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.13.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2018 roku.

Uchwała Nr  0007.13.2018

Rady Gminy Przykona

z dnia 12 grudnia 2018 roku.

    

 w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

         Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r. poz.994 ze zm.) § 2 ust.2 i § 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U Nr 66,poz. 800 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1

Wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Rembasa, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Łukasza Sadłowskiego, do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady czynności określonych przepisem §2 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz.U. Nr 66, poz.800 ze. zm.)

 § 2

W przypadku dokonywania przez radnego przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy, przysługuje radnemu zwrotu kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr ustalonych według maksymalnych stawek określonych przepisami §2  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów  nie będących własnością pracodawcy ( Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.)           

 

§  3

Traci moc Uchwała Nr 0007.53.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych.

 §  4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 §  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy