rok 2018

UCHWAŁA NR 0007.269.2018 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 15 MARCA 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 0007.269.2018
RADY GMINY PRZYKONA
Z DNIA 15 MARCA 2018 ROKU


      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026


                 Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale 0007.243.2017 Rady Gminy Przykona  z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026 zmienionej Uchwała  Nr 0007.262.2018 Rady Gminy Przykona  z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026 wprowadza się zmiany :

         1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2026
obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:
w wierszu roku 2018:
1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 29.290.929,58zł zastępuje się kwotą 29.966.878,93zł
2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 28.590.929,58zł, zastępuje się kwotą 29.266.878,93zł,
3) w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 14.620.939,00zł zastępuje się kwotą 15.267.939,00zł,
4) w kolumnie 1.1.4 z subwencji ogólnej kwotę 5.506.990,00zł zastępuje sie kwotą 5.544.706,00zł,
5) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 5.099.872,58zł,zastępuje się kwotą 5.091.105,93zł,
6) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 35.580.125,30zł, zastępuje się kwotą 36.574.297,94zł,
7) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 26.923.864,97zł, zastępuje się kwotą 27.000.537,61zł,
8) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 8.656.260,33zł zastępuje się kwotą 9.573.760,33zł,
9) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -6.289.195,72zł, zastępuje się kwotą -6.607.419,01zł,
10) w kolumnie 4 przychody budżetu  kwotę 7.209.675,72zł, zastępuje się kwotą 7.527.899,01zł,
11) w kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 7.209.675,72zł, zastępuje się kwotą 7.527.899,01zł,
12) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwotę 6.289.195,72zł, zastępuje się kwotą 6.607.419,01zł,
13) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 1.667.064,61zł,zastępuje się kwotą 2.266.341,32zł,
14) w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 8.876.740,33zł,zastępuje się kwotą 9.794.240,33zł,
15) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9.087.461,72zł zastępuje się kwotą 9.092.461,83zł,
16) w kolumnie w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę 3.171.242,17zł zastępuje się kwotą 3.490.332,07zł,
17) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.836.794,53zł, zastępuje się kwotą 2.882.128,47zł,
18) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 1.100.494,53zł zastępuje się kwotą 1.145.828,47zł,
19) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 5.166.300,00zł zastępuje sie kwotą 5.858.800,00zł,
20) w kolumnie w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 1.614.255,33zł zastępuje się kwotą 1.819.255,33zł,
21) w  kolumnie 12.1. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy kwotę 160.257,58zł, zastępuje się kwotą 161.272,93zł,
22) w  kolumnie 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę 160.257,58zł, zastępuje się kwotą 161.272,93zł,
23) w kolumnie 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu , projektu lub zadania kwotę 160.257,58zł, zastępuje się kwotą 161.272,93zł,
24) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z kwotę 195.769,58zł zastępuje się  kwotą 211.103,52zł,
25) w kolumnie 12.3.1  finansowane  środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę 160.257,55zł, zastępuje się kwotą 167.762,27zł,
26) w kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponujacym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę  160.257,55zł, zastępuje się kwotą 167.762,27zł,
27) w kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwotę 93.812,03zł zastępuje się kwotą 101.641,25zł,
28)  w kolumnie 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę 93.812,03zł zastępuje się kwotą 101.641,25zł,
29) w kolumnie 14.3 wydatki zmniejszajace dług kwotę 0,00zł zastępuje sie kwotą 1.006,16zł,
30) w kolumnie 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niz w poz. 14.3.3 kwotę 0,00zł zastępuje się kwota 7,00zł,
31) w kolumnie 14.3.2 zwiazane z umowami za;liczanymi do tytułów dłuznych wliczanych do państwowego długu publicznego kwotę 0,00zł zastępuje się kwotą 999,16zł.  

w wierszu roku 2019:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji kwotę 178.132,92zł zastępuje sie kwotą 0,00zł,
2) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 572.751,24zł, zastępuje się kwotą 642.751,24zł,
3 ) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 572.751,24zł, zastępuje się kwotą 642.751,24zł,

w wierszu roku 2020:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji kwotę 174.673,77zł zastępuje sie kwotą 0,00zł,

w wierszu roku 2021:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji kwotę 171.214,61zł zastępuje sie kwotą 0,00zł,

w wierszu roku 2022:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji kwotę 167.755,45zł zastępuje sie kwotą 0,00zł,

w wierszu roku 2023:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji kwotę 164.296,29zł zastępuje sie kwotą 0,00zł,

w wierszu roku 2024:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji kwotę 160.837,14zł zastępuje sie kwotą 0,00zł,

w wierszu roku 2025:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji kwotę 157.377,98zł zastępuje sie kwotą 0,00zł,

w wierszu roku 2026:

1) w kolumnie 2.1.1 wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji kwotę 153.918,82zł zastępuje sie kwotą 0,00zł,

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 6.528.973,64zł zastępuje się kwotą 6.633.562,84 zł
- w kolumnie limit 2018 kwotę 2.836.794,53zł zastępuję się kwotą 2.882.128,47zł,
- w kolumnie limit 2019 kwotę 572.751,24zł zastępuję się kwotą 642.751,24zł,
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.806.129,07zł zastępuje się kwotą 2.730.709,07zł

w wierszu 1a wydatki bieżące:
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.364.673,64zł zastępuje się kwotą 2.469.262,84 zł
- w kolumnie limit 2018 kwotę 1.100.494,53zł zastępuję się kwotą 1.145.828,47zł,
- w kolumnie limit 2019 kwotę 572.751,24zł zastępuję się kwotą 642.751,24zł,
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 495.525,60zł zastępuje się kwotą 420.105,60zł

- w wierszu 1.1 Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z czego:
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 546.438,14zł zastępuje się kwotą 551.027,34zł
- w kolumnie limit 2018 kwotę 354.069,58zł zastępuję się kwotą 369.403,52zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 354.725,60zł zastępuję się kwotą 189.305,60zł,

- w wierszu 1.1.1 wydatki bieżące:
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 374.138,14zł zastępuje się kwotą 378.727,34zł
- w kolumnie limit 2018 kwotę 195.769,58zł,zastępuję się kwotą 211.103,52zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 196.425,60zł zastępuję się kwotą 31.005,60zł,

-  wierszu 1.1.1.3"Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski- nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa Wielkopolskiego"
 -w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę  31.207,45zł, zastępuje się kwotą 35.796,65zł
- w kolumnie Limit 2018 kwotę 5.545,22zł, zastępuje się kwotą 10.134,42zł

-  wierszu 1.1.1.3"Sukces to Przedszkole w Przykonie"
- w kolumnie Limit 2018 kwotę 165.420,00zł, zastępuje się kwotą 176.164,74zł
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 165.420,00zł zastępuję się kwotą 0,00zł,

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 5.982.535,50zł zastępuje się kwotą 6.082.535,50zł,
- w kolumnie Limit 2018 kwotę 2.482.724,95zł zastępuje się kwotą 2.512.724,95zł
- w kolumnie Limit 2019 kwotę 566.550,00zł zastępuje się kwotą 636.550,00zł
 - w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.451.403,47zł zastępuje się kwotą 2.541.403,47zł,

- w wierszu 1.3.1 wydatki bieżące
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 1.990.535,50zł zastępuje się kwotą 2.090.535,50zł,
- w kolumnie Limit 2018 kwotę 904.724,95zł zastępuje się kwotą 934.724,95zł
- w kolumnie Limit 2019 kwotę 566.550,00zł zastępuje się kwotą 636.550,00zł
 - w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 299.100,00zł zastępuje się kwotą 389.100,00zł,

-  wierszu 1.3.1.11"Zagospodarowanie terenów pogórniczych wegla brunatnego w sołectwie Dąbrowa, etap I Budynek Przystani Żeglarskiej, etap II Pomost Cumowniczy "
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 260.000,00zł zastępuje się kwotą 300.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 kwotę 250.000,00zł, zastępuje się kwotą 290.000,00zł
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 250.000,00zł, zastępuje się kwotą 290.000,00zł,

Dodaje się nowe zadanie:
" Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połozonych w miejscowości Przykona, Laski, Smulsko, Rogów, Bądków Drugi, Ewinów  "
 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  60.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2018 wprowadza się kwotę 30.000,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 30.000,00zł,
- w kolumnie Limit zobowiązań wprowadza się kwotę 60.000,00zł,

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Stanisław Bryl

Przewodnicząc Raady Gminy

Do pobrania:

1) Złączniki do uchwały

 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie: warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona
w sprawie Statutu Gminy Przykona
w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2017 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przykona
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.255.2018r. z dnia 29 stycznia 2018r. o przyjęciu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski gmina Przykona i obrębie geodezyjnym Rogów gmina Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary, Rogów,
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic orazwyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadania inwestycyjnego.
w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Zimotki, Dąbrowa, Olszówka gm. Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialneg