rok 2018

Uchwała Nr 0007.14.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 0007.14.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018r., poz. 994), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.242.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.261.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Uchwałą Nr 0007.268.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. Zarządzeniem Nr 306/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r., Uchwałą Nr 0007.274.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Zarządzeniem Nr 315/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r Uchwałą Nr 0007.279.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 16 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Zarządzeniem Nr 323/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r. Uchwałą Nr 0007.295.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Zarządzeniem Nr 325/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r., , Uchwałą Nr 0007.301.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Zarządzeniem Nr 333/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r, Zarządzeniem Nr 341/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r., Zarządzeniem Nr 345/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r., Uchwałą Nr 0007.304.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Zarządzeniem Nr 351/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r., Zarządzeniem Nr 354/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 października 2018r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r., Uchwałą Nr 0007.309.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Zarządzeniem Nr 1/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 listopada 2018r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r., Uchwałą Nr 0007.6.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 grudnia 2018r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r., wprowadza się zmiany: 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok zmniejsza się o 194.807,00zł, dochody w kwocie  32.699.272,23zł , zastępuje się  kwotą 32.894.079,23zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.967.384,76zł zastępuje się kwotą 31.162.191,76zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.731.887,47zł.    W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

758

75801

2920

 

4 095,00

 

 

758

75802

2750

178 857,00

 

 

 

855

85501

2060

 

11 855,00

 

zlecone

 

 

Razem

178 857,00

15 950,00

 

 

 

2. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok zmniejsza się o 17.914,00zł, wydatki w kwocie 40.876.915,82zł, zastępuje się kwotą 40.859.001,82zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.716.253,17zł, zastępuje się kwotą 29.785.339,17zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.160.662,65zł zastępuje się kwotą 11.073.662,65zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

010

01010

6050

 

 

20 000,00

 

010

01095

4390

 

 

500,00

 

600

60011

6050

 

 

40 000,00

 

600

60016

4430

 

120,00

 

 

600

60017

4430

 

 

120,00

 

600

60017

6050

 

 

27 000,00

 

750

75023

4140

 

300,00

 

 

750

75023

4210

 

4 095,00

 

 

750

75023

4700

 

 

300,00

 

801

80101

4010

 

4 095,00

4 095,00

 

801

80101

4440

 

10 016,92

 

 

801

80104

2310

 

2 000,00

 

 

801

80104

2540

 

 

4 000,00

 

801

80104

4010

 

 

4 924,15

 

801

80104

4330

 

29 000,00

 

 

801

80104

4440

 

3 784,42

 

 

801

80110

4440

 

 

8 240,27

 

801

80148

4440

 

 

320,13

 

801

80149

2590

 

 

3 900,00

 

801

80150

2590

 

 

3 000,00

 

852

85214

3110

 

 

3 220,00

 

852

85219

4210

 

4 000,00

 

 

854

85401

4440

 

 

316,79

 

855

85501

3110

 

11 677,00

 

zlecone

855

85501

4210

 

418,00

 

zlecone

855

85501

4280

 

 

40,00

zlecone

855

85501

4360

 

 

200,00

zlecone

855

85502

4280

 

 

80,00

 

855

85502

4360

 

 

700,00

 

900

90001

4300

 

10 000,00

 

 

900

90002

4300

 

23 500,00

 

 

900

90002

4600

6 836,00

 

 

 

900

90004

4270

 

 

700,00

 

900

90095

4430

 

 

1 000,00

 

921

92109

4170

 

 

4 500,00

 

921

92109

4430

 

2 400,00

 

 

926

92601

4430

 

 

400,00

 

926

92695

4270

 

 

600,00

 

926

92695

4300

 

 

1 000,00

 

926

92695

4430

 

 

1 000,00

 

 

 

Razem

6 836,00

105 406,34

130 156,34

 

4. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 7.964.922,59zł zostanie sfinansowany przychodami: wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.549.920,00zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.781.463,59zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 633.539,00zł .

6. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.885.402,59zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust.2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.ZIP

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie: warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona
w sprawie Statutu Gminy Przykona
w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2017 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przykona
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.255.2018r. z dnia 29 stycznia 2018r. o przyjęciu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski gmina Przykona i obrębie geodezyjnym Rogów gmina Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary, Rogów,
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic orazwyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadania inwestycyjnego.
w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Zimotki, Dąbrowa, Olszówka gm. Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialneg