rok 2018

Uchwała Nr 0007.317.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018 r.

Uchwała Nr 0007.317.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty

Na podstawie art. 41a ust. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póż.zm.) , Rada Gminy Przykona uchwala,  co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Przykona,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Przykona,

3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Przykona,

4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Przykona,

5) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej,

6) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej,

7) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Przykona,

 

§ 3. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 100 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, poprzez przedłożenie projektu uchwały wraz z załączonymi do tego projektu podpisami członków grupy inicjatywnej. Projekt uchwały składany w ramach inicjatywy uchwałodawczej zwany jest dalej Projektem uchwały.

 

§ 4. 1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla Wójta Gminy.

2. Projekt uchwały powinien spełniać wymogi formalne uchwał wskazane w Statucie oraz w niniejszej uchwale.

3. Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady.

4. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, w tym także przez inną grupę mieszkańców.

5. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.

 

§ 5. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, wykonuje Komitet. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.

2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 20 mieszkańców, którzy mają czynne prawo wyborcze do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

3. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub jego zastępca, wskazani w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet.

 

§ 6. 1 . Pełnomocnik zawiadamia Przewodniczącego Rady o utworzeniu Komitetu.

2. W zawiadomieniu podaje się:

1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby,

2) dane członków Komitetu, o których mowa w § 5 ust. 2,

3) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL Pełnomocnika.

2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po doręczeniu Przewodniczącemu Rady zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 .

 

§ 7. 1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osoby zbierające indywidualnie podpisy są obowiązane przed złożeniem podpisu przez daną osobę udostępnić jej tekst projektu uchwały.

3. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.

4. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

5. Wykazy podpisów złożone bez zachowania wymogów określonych w ust. 2 nie zostaną uwzględnione jako osoby popierające projekt.

 

§ 8. 1. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, Pełnomocnik wnosi do Przewodniczącego Rady nie później niż 3 miesiące od daty doręczenia Przewodniczącemu Rady zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.

2. W wypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały lub uzasadnienia została zmieniona lub co najmniej 100 podpisów osób, o których mowa w § 3 nie zostało złożonych z zachowaniem wymogów, o których mowa w § 7. ust. 2 Przewodniczący Rady nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu uchwały zawiadamia Pełnomocnika o odmowie nadania biegu temu projektowi.

3. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu uchwały dokonuje czynności sprawdzających w terminie 21 dni.

4. Wójt Gminy zapewnia Przewodniczącemu Rady sprawdzenie danych osobowych określonych w § 7 ust. 2 oraz czy podpisani pod projektem uchwały mieszkańcy spełniają wymóg, o którym mowa w § 3.

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3 prawidłowo złożona liczba podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana, Przewodniczący Rady odmawia nadania biegu projektowi uchwały i zawiadamia o tym fakcie Pełnomocnika.

 

§ 9. 1. W pracach Rady nad projektem uchwały, Komitet reprezentują przedstawiciele wskazani przez Komitet.

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 mogą być zapraszani na posiedzenia Komisji Rady lub na sesje, mogą zabierać głos w dyskusji, jeżeli osoba prowadząca obrady udzieli im głosu.

 

§ 10. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet.

 

§ 11. Komitet ulega rozwiązaniu po:

1) odmowie nadania biegu projektowi uchwały,

2) bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1,

3) zakończeniu postępowania uchwałodawczego tzn. podjęcia lub niepodjęcia uchwały przez Radę.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do kadencji Rady wybranej w wyborach wyznaczanych na dzień 21.10.2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

 

Lista wiadomości
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie: warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona
w sprawie Statutu Gminy Przykona
w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2017 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przykona
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.255.2018r. z dnia 29 stycznia 2018r. o przyjęciu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski gmina Przykona i obrębie geodezyjnym Rogów gmina Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary, Rogów,
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic orazwyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadania inwestycyjnego.
w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Zimotki, Dąbrowa, Olszówka gm. Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialneg