rok 2018

Uchwała Nr 0007.311.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018 r.

Uchwała Nr 0007.311.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej  działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018r., poz.994 ze zm.) oraz art.443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm. ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. 1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Przykona może ubiegać się o przyznanie z budżetu Gminy Przykona dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i  urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Dotację może uzyskać spółka wodna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) działa na terenie Gminy Przykona,

2) złoży wniosek o dotację na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Przykona do   31 marca każdego roku.

4. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje ich wpływ do siedziby Urzędu Gminy Przykona.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Wójt Gminy Przykona wzywa wnioskodawcę do usunięcia uchybień lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni.

6. Wniosek  nie uzupełniony, lub którego uchybienia nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.

 

§ 2. 1. Kwota dotacji dla spółki wodnej ustalana będzie przez Radę Gminy Przykona na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej. 

2. Dotacja może być przyznana w wysokości do 80% kosztów zadania.

 

§ 3. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Przykona mając na względzie:

1) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę i znaczenie zadania dla gospodarki wodnej,

2) wysokość środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

2. Wójt Gminy Przykona odmawia udzielenia dotacji jeżeli:

1) nie są spełnione kryteria określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały,

2) wyczerpano środki przewidziane na dotacje w uchwale budżetowej.

3. Wójt pisemnie zawiadamia spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku.

 

§ 4.  Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Przykona, a spółką wodną. 

 

§ 5. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji  następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji,

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem protokoły odbioru robót, jeżeli ze względu na ich rodzaj wymagane było sporządzenie protokołu.

4. Rozliczenie z wykorzystania dotacji z budżetu Gminy przez spółki wodnej winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania nie dłużej jednak niż do 15 stycznia następnego roku.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 

Do pobrania

1) Załączniki do Uchwały

 

 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie: warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona
w sprawie Statutu Gminy Przykona
w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2017 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przykona
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.255.2018r. z dnia 29 stycznia 2018r. o przyjęciu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski gmina Przykona i obrębie geodezyjnym Rogów gmina Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary, Rogów,
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic orazwyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadania inwestycyjnego.
w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Zimotki, Dąbrowa, Olszówka gm. Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialneg