rok 2018

Uchwała Nr 0007.309.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018 r.

Uchwała Nr 0007.309.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2018r., poz. 994), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.242.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.261.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Uchwałą Nr 0007.268.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. Zarządzeniem Nr 306/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r., Uchwałą Nr 0007.274.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Zarządzeniem Nr 315/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r Uchwałą Nr 0007.279.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 16 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Zarządzeniem Nr 323/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r. Uchwałą Nr 0007.295.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Zarządzeniem Nr 325/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r., , Uchwałą Nr 0007.301.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Zarządzeniem Nr 333/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r, Zarządzeniem Nr 341/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r.,   Zarządzeniem Nr 345/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r., Uchwałą Nr 0007.304.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 26 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Zarządzeniem Nr 351/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 października 2018r.  w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r., Zarządzeniem Nr 354/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 października 2018r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r wprowadza się zmiany: 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok zwiększa się o 586.915,32zł, dochody w kwocie  31.986.066,91zł , zastępuje się  kwotą 32.554.982,23zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.426.729,44zł zastępuje się kwotą 30.823.094,76zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.541.337,47zł zł zastępuje się kwotą 1.731.887,47zł.    W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

700

70005

0470

 

1 600,00

 

 

700

70005

0770

 

190 550,00

 

 

750

75011

2010

 

1 004,00

 

zlecone

756

75618

0460

 

353 000,00

 

 

758

75801

2920

 

14 138,00

 

 

801

80153

2010

 

1 084,89

279,97

zlecone

801

80195

2057

21 787,20

 

 

 

801

80195

2059

2 563,20

 

 

 

852

85213

2030

 

 

1 500,00

 

852

85228

0830

 

700,00

 

 

854

85415

2030

 

2 268,00

 

 

 

 

Razem

24 350,40

564 344,89

1 779,97

 

2. § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  w wysokości  964.247,67zł.

3. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok zmniejsza się o 452.091,08zł, wydatki w kwocie 41.152.084,90zł, zastępuje się kwotą 40.699.993,82zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.207.022,25zł, zastępuje się kwotą 29.363.831,17zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.945.062,65zł zastępuje się kwotą 11.336.162,65zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

600

60014

6300

 

 

290 000,00

 

600

60017

6050

 

 

325 000,00

 

700

70005

6060

 

21 256,28

 

 

700

70095

4300

 

5 000,00

 

 

700

70095

6050

 

 

25 000,00

 

750

75011

4210

 

1 004,00

 

zlecone

750

75023

4017

 

1 530,00

 

 

750

75023

4019

 

270,00

 

 

750

75023

4117

 

264,30

 

 

750

75023

4119

 

46,70

 

 

750

75023

4127

 

37,50

 

 

750

75023

4129

 

6,60

 

 

750

75023

4217

 

1 799,40

 

 

750

75023

4219

 

317,50

 

 

750

75023

4260

 

10 000,00

 

 

754

75412

4210

 

5 000,00

 

 

754

75412

4270

 

10 000,00

 

 

754

75412

4430

 

5 000,00

 

 

801

80101

2590

 

76 000,00

 

 

801

80101

4017

10 990,00

 

 

 

801

80101

4019

1 940,00

 

 

 

801

80101

4117

1 899,00

 

 

 

801

80101

4119

335,00

 

 

 

801

80101

4127

269,00

 

 

 

801

80101

4129

47,00

 

 

 

801

80101

4247

4 998,00

 

 

 

801

80101

4249

882,00

 

 

 

801

80101

4300

 

4 000,00

 

 

801

80103

2590

 

 

30 000,00

 

801

80104

2310

 

15 000,00

 

 

801

80104

2540

 

39 000,00

 

 

801

80104

4210

 

14 138,00

14 138,00

 

801

80104

4330

 

16 000,00

 

 

801

80110

2540

 

 

18 100,00

 

801

80149

2540

 

17 000,00

 

 

801

80149

2590

 

 

23 200,00

 

801

80150

2590

 

 

35 600,00

 

801

80152

2540

 

 

10 000,00

 

801

80153

2830

 

405,90

 

zlecone

801

80153

4210

 

10,74

2,77

zlecone

801

80153

4240

 

668,25

277,20

zlecone

852

85213

4130

 

 

1 500,00

 

852

85219

6050

25 000,00

 

 

 

854

85404

2540

 

4 400,00

 

 

854

85404

2590

 

 

5 800,00

 

854

85415

3240

 

2 155,00

 

 

854

85415

3260

 

113,00

 

 

855

85502

4010

 

500,00

 

zlecone

855

85502

4040

 

 

138,00

zlecone

855

85502

4110

 

600,00

 

zlecone

855

85502

4120

 

32,00

 

zlecone

855

85502

4300

 

 

500,00

zlecone

855

85502

4700

 

 

494,00

zlecone

900

90001

4210

 

2 000,00

 

 

900

90001

4270

 

3 000,00

 

 

900

90001

4300

 

5 000,00

 

 

900

90002

4300

 

15 000,00

 

 

900

90015

6050

 

 

5 000,00

 

900

90095

4210

 

 

455,00

 

900

90095

6050

 

 

21 256,28

 

921

92109

4210

 

 

8 840,00

 

921

92109

4300

 

4 195,00

 

 

921

92109

6050

 

600,00

 

 

921

92109

6060

 

10 500,00

 

 

921

92116

2480

 

25 000,00

 

 

 

 

Razem

46 360,00

316 850,17

815 301,25

 

5. § 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanych z realizacją zadań jst w wysokości 393.373,42zł.

6. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 8.145.011,59zł zostanie sfinansowany przychodami: wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.549.920,00zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.960.161,59zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 634.930,00zł .

8. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.065.491,59zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust.2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. W § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W § 17 fundusz sołecki, załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. § 15 otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 736.140,66zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Stanisław Bryl

Przewodniczący Pady Gminy

 

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie: warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona
w sprawie Statutu Gminy Przykona
w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2017 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przykona
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.255.2018r. z dnia 29 stycznia 2018r. o przyjęciu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski gmina Przykona i obrębie geodezyjnym Rogów gmina Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary, Rogów,
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic orazwyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadania inwestycyjnego.
w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Zimotki, Dąbrowa, Olszówka gm. Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialneg