rok 2018

Uchwała Nr 0007.268.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2018 r.

Uchwała Nr 0007.268.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875ze zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.  poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.242.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.261.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. wprowadza się zmiany: 

 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok zwiększa się o 675.949,35zł, dochody w kwocie 29.290.929,58zł , zastępuje się  kwotą 29.966.878,93zł z tego:

 

1) dochody bieżące w kwocie 28.590.929,58zł zastępuje się kwotą 29.266.878,93zł

2) dochody majątkowe w kwocie 700.000,00zł.

   W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

750

75023

2057

 

1 015,35

 

 

756

75618

0460

 

647 000,00

 

 

758

75801

2920

 

37 716,00

 

 

801

80103

2030

 

 

1 370,00

 

801

80104

2030

 

 

39 730,00

 

801

80149

2030

5 480,00

 

 

 

852

85230

2030

25 838,00

 

 

 

 

 

Razem

31 318,00

685 731,35

41 100,00

 

 

2. § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  w wysokości  261.272,93zł.

3. Dodaje się w § 1 w ust. 2 pkt 3 w brzmieniu; „ Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1A .

4. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok zwiększa się o 994.172,64zł, wydatki w kwocie 35.580.125,30zł , zastępuje się  kwotą 36.574.297,94zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.923.864,97zł, zastępuje się kwotą 27.000.537,61zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.656.260,33zł zastępuje się kwotą 9.573.760,33zł.   

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

010

01010

4300

2 000,00

 

 

 

010

01010

6050

 

3 500,00

 

 

600

60011

6050

 

40 000,00

 

 

600

60014

6300

 

300 000,00

300 000,00

 

600

60017

6050

 

515 000,00

 

 

700

70095

4300

 

 

100,00

 

700

70095

4520

 

100,00

 

 

710

71004

4300

 

30 000,00

 

 

750

75023

4019

 

3 000,00

 

 

750

75023

4040

 

 

3 000,00

 

750

75023

4119

 

515,70

 

 

750

75023

4129

 

73,50

 

 

750

75023

4309

1 000,00

 

 

 

750

75023

4440

 

 

1 499,30

 

750

75023

6050

 

319 000,00

 

 

750

75095

3030

 

2 000,00

 

 

750

75095

4040

 

 

1 000,00

 

750

75095

4210

 

1 500,00

 

 

750

75095

4300

 

4 000,00

 

 

754

75412

4110

 

520,00

 

 

754

75412

4210

 

 

520,00

 

754

75403

6170

20 000,00

 

 

 

801

80101

4210

 

37 716,00

37 716,00

 

801

80101

4280

 

310,00

 

 

801

80101

4300

 

 

310,00

 

801

80103

4010

 

1 370,00

1 370,00

 

801

80104

4010

 

39 730,00

39 730,00

 

801

80104

4019

 

2 708,14

 

 

801

80104

4119

 

465,53

 

 

801

80104

4129

 

66,35

 

 

801

80104

4227

 

2 667,86

 

 

801

80104

4247

4 836,86

 

 

 

801

80149

4010

 

5 480,00

5 480,00

 

852

85219

4120

 

850,04

 

 

852

85219

4440

 

 

985,04

 

852

85219

4480

 

35,00

 

 

852

85219

4520

 

100,00

 

 

852

85230

3110

 

25 838,00

 

 

855

85501

4120

 

0,17

 

zlecone

855

85501

4440

 

 

0,17

zlecone

855

85502

4120

 

0,60

 

zlecone

855

85502

4440

 

 

0,60

zlecone

855

85502

4120

 

0,08

 

 

855

85502

4440

 

 

0,08

 

855

85504

4210

 

0,34

 

 

855

85504

4440

 

 

0,34

 

900

90001

4110

800,00

 

 

 

900

90001

4270

 

 

800,00

 

900

90001

4430

 

1 500,00

 

 

900

90095

6050

 

20 000,00

 

 

926

92601

4210

 

 

1 000,00

 

926

92605

4210

 

1 000,00

 

 

 

 

Razem

28 636,86

1 359 047,31

393 511,53

 

 

5. Dodaje się w paragrafie 2 w ust. 2 pkt 3 w brzmieniu; „ Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2B .

6. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. § 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanych z realizacją zadań jst w wysokości 369.403,52zł.

8. § 3  otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 6.607.419,01zł zostanie sfinansowany przychodami nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie.

9. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.527.899,01zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W § 2 ust.2 pkt 3 wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

12.  W § 17 fundusz sołecki, załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

13.  W Uchwale Nr 0007.261.2017 Rady Gminy Przykona  z dnia 29 stycznia 2018r. w  załączniku  „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych  i  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok wykazano:

 

Pozycja

Wykazano

Winno być

II. Dotacje dla jednostek  z poza sektora finansów publicznych

7.545.040,51

2.901.509,00

 z tego Podmiotowe

6.122.540,51

1.479.009,00

Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego  Nieskończoność"

Dz. 801. Roz. 80101 §2590              

4.022.520,62

697.819,00

Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego  Nieskończoność"

Dz. 801. Roz. 80104 §2540

1.445.226,89

126.397,00

Ogółem dotacje

8.827.030,51

4 .183. 499,00

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Stanisław Bryl 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały - *.Zip (5,7MB) 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie: warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona
w sprawie Statutu Gminy Przykona
w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2017 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przykona
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.255.2018r. z dnia 29 stycznia 2018r. o przyjęciu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski gmina Przykona i obrębie geodezyjnym Rogów gmina Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary, Rogów,
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic orazwyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadania inwestycyjnego.
w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Zimotki, Dąbrowa, Olszówka gm. Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialneg