rok 2018

Uchwała Nr 0007.291.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 7 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 0007.291.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.255.2018r. z dnia 29 stycznia 2018r. o przyjęciu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r., poz  994 ze zm), art. 11a. ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 840) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje  :

§ 1.  „§ 7. uchwały nr 0007.255.2018r Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia  2018r. w sprawieprzyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok  2018r. otrzymuje brzmienie:

1. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt przeprowadzane będą zabiegi sterylizacji i kastracji następujących zwierząt:

a) zwierząt  znajdujących się w schronisku  w  ramach umowy podpisanej przez Gminę  z podmiotem prowadzącym schronisko.

b) zwierząt  bezdomnych dla których Gmina znalazła osoby zainteresowane  adopcją  i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania.

c) ograniczenie populacji poprzez sterylizację i kastrację zwierząt znajdujących się w gospodarstwach  domowych ( psów ).

d) zapewnienie właścicielom psów finansowania w całości  ze środków budżetu Gminy kosztów  sterylizacji samic i kastracji samców.

e) właściciele zwierząt mogą otrzymać  finansowanie na zbieg sterylizacji   i kastracji w ilości  maksymalnie 1 szt rocznie.

f) zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie  zabiegów sterylizacji i  kastracji.

2. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji  psa, zgłasza do Gminy  celem uzyskania zezwolenia i wskazania zakładu  Leczniczego dla  zwierząt,  z którym została zawarta umowa na dokonanie zabiegu sterylizacji  lub kastracji.".

§ 2. „§ 12. uchwały nr 0007.255.2018r Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia  2018r.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok  2018r . otrzymuje brzmienie: Środki finansowe  na realizację niżej wymienionych zadań  wynikających z Programu zabezpieczone zostaną  w budżecie Gminy Przykona.

1) Na dokarmianie kotów wolno żyjących  tj: zakup karmy  -    200,00 zł

2) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt   -  2.100,00 zł - podpisanie umowy z lecznicą zwierząt.

3) W zakresie zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt, leczenie oraz utrzymywanie zwierząt- 1.200,00 zł.  W przypadku znalezienia właściciela tych zwierząt koszty będą pokrywane z chwilą   odbioru zwierząt przez właściciela.

4) Finansowanie sterylizacji  i kastracji  zwierząt bezdomnych dla których Gmina  znalazła osoby zainteresowane adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania   -    600,00 zł.

5) Zapewnienie miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim - 900,00 zł.

6) Pozostałe postanowienia programu są finansowane w ramach zawartej umowy przez Gminę Przykona z podmiotem prowadzącym schronisko tj: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku ul. Polna 4, na podstawie wystawianych  co miesiąc faktur przez Wynajmującego.

7) Zapewnienie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych ( psów) - 10.000,00".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bryl

Lista wiadomości
w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Przykona
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
w sprawie: warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przykona.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona
w sprawie Statutu Gminy Przykona
w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2017 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przykona
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.255.2018r. z dnia 29 stycznia 2018r. o przyjęciu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski gmina Przykona i obrębie geodezyjnym Rogów gmina Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary, Rogów,
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic orazwyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na realizację zadania inwestycyjnego.
w sprawie podziału Gminy Przykona na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Zimotki, Dąbrowa, Olszówka gm. Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialneg