Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.243.2017 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU

UCHWAŁA NR 0007.243.2017

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 ROKU

 

      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026

                 Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Przykona zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2.Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć finansowych, zestawionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku  nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Przykona do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§4.Traci moc Uchwała Nr 0007.152.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016 roku ze zmianami.

§5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 692.500,00zł zastępuje się kwotą 39.326,04zł.

 

Stanisłąw Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.PDF