Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.241.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 0007.241.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 tekst jednolity) w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu:
Prowadzenia robót w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 

2. Umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust 1-

§ 2. 1.  Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 ust 1 ustala się  następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 

1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości    8,00 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości       10,00 zł

3) przy zajęciu 1m2 chodnika i ścieżek rowerowych           5,00 zł

4) przy zajęciu 1m2 pobocza i pasa zieleni   5,00 zł

5) za prowadzenie robót w pasie drogowym dla obiektów i urządzeń infrastruktury  telekomunikacyjnej            0,20 zł

2. 
 Zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1.  Za zajęcie pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 ust 2, z wyłączeniem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się roczną stawkę  opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy  umieszczonego urządzenia w kwocie:

1) obszar zabudowany          35,00 zł

2) obszar niezabudowany     35,00 zł

3) obiekty mostowe  200,00 zł

2.  ustala się następującą opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń  w kwocie 5,00 zł .

3. Stawki za niepełny rok należy obliczyć proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w § 1 ust 3 ustala się następujące stawki dzienne:

1) za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów handlowych i usługowych  0,50 zł

2)  za 1m2 powierzchni reklamy  2,00 zł

§ 5. Stawkę dzienną za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prawach wyłączności na cele inne niż wymienione w  § 1 ust 1-3 ustala się  w wysokości - 0,50 zł

§ 6. 
Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2  lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

§ 8. 
Traci moc uchwała NR 0007.236.2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Przykona.

§ 9. 
Uchwała wchodzi w  życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat naliczanych od dnia 01 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl