Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.237.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 0007.237.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r  poz. 1875/,  art. 8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach   i opłatach lokalnych  /Dz.U z 2017 r. poz. 1785  /,  oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju  i Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2018r  (M.P. z 2017r  poz. 800  ) i  Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 6 października 2017r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących  w 2018r ( M.P. z 2017r  poz. 941)  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące  stawki  podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:    

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony  i poniżej 12 ton;

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                           200,00 zł                                                               

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                270,00 zł            

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                        370,00 zł                                                                   

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton   580,00 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej  niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju    zawieszenia  według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;                                                                            

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-   od 7 ton i poniżej 12 ton  200,00 zł    

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi  dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonychw załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;                                                                            

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej  niż 22 miejsca    800,00 zł                         

b) równej lub większej  niż 22 miejsca   1.000,00 zł      

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2018.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały (470KB  - *.zip )