Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.231.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 0007.231.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.151.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 217/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 31.01.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok , Uchwałą Nr 0007.161.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,, Uchwałą Nr 0007.179.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,  Zarządzeniem Nr 235/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 25.04.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.188.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.195.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,  Zarządzeniem Nr 245/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 13.07.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.207.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Uchwałą Nr 0007.212.2017 Rady Gminy Przykona z dnia  29 sierpnia  2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.220.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, Zarządzeniem Nr 256/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 02.10.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok wprowadza się zmiany  :

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się o 13.107,97zł, dochody w kwocie 31.841.276,65zł , zastępuje się kwotą 31.854.384,62zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.059.437,34zł zastępuje się kwotą 30.072.545,31zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.781.839,31zł.  W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

758

75801

2920

 

43 601,00

 

 

801

80101

2010

 

24,99

 

zlecone

801

80150

2010

1 319,94

 

 

zlecone

852

85213

2010

 

 

1 500,00

zlecone

852

85213

2030

 

2 270,00

 

 

852

85214

2030

 

4 602,00

 

 

852

85216

2030

 

25 428,00

 

 

852

85230

2030

 

16 112,00

 

 

853

85395

2007

5 270,93

 

 

 

853

85395

2009

620,11

 

 

 

855

85502

2010

 

4 124,00

94 071,00

zlecone

855

85504

2030

 

5 306,00

 

 

 

 

Razem

7 210,98

101 467,99

95 571,00

 

2. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 961.933,75zł.

4. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zmniejsza się o 84.775,98zł, wydatki w kwocie 35.009.987,01zł , zastępuje się kwotą 34.925.211,03zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.138.546,10zł, zastępuje się kwotą 29.227.901,31zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.871.440,91zł zastępuje się kwotą 5.697.309,72zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

010

01010

6050

 

18 000,00

 

 

600

60017

6050

 

155 000,00

338 131,19

 

630

63003

4110

 

 

2 407,00

 

630

63003

4120

 

 

345,00

 

630

63003

6050

 

 

 

 

700

70005

4590

 

10 000,00

 

 

700

70005

4610

 

7 000,00

 

 

750

75022

4210

 

500,00

 

 

750

75095

2716

4 644,01

 

 

 

752

75215

3070

840,00

 

 

 

754

75412

2820

 

 

9 000,00

 

754

75412

4210

 

 

3 000,00

 

754

75412

4260

 

9 000,00

 

 

754

75412

4300

 

3 000,00

 

 

754

75414

4210

 

 

500,00

 

754

75414

4300

 

 

300,00

 

754

75414

4700

 

 

400,00

 

754

75421

4210

 

2 200,00

 

 

754

75421

4300

 

 

1 000,00

 

801

80101

2830

 

24,75

 

zlecone

801

80101

4210

 

0,24

 

zlecone

801

80101

4210

 

43 601,00

43 601,00

 

801

80101

6050

 

 

7 607,43

 

801

80104

4330

 

 

15 000,00

 

801

80150

2830

1 306,88

 

 

zlecone

801

80150

4210

13,06

 

 

zlecone

852

85213

4130

 

2 270,00

1 500,00

zlecone

852

85214

3110

 

4 602,00

 

 

852

85216

3110

 

25 428,00

9 000,00

 

852

85219

4270

 

 

500,00

 

852

85219

4700

 

500,00

 

 

852

85230

3110

 

16 112,00

 

 

853

85395

4017

617,39

 

 

 

853

85395

4019

72,63

 

 

 

853

85395

4110

 

 

95,06

 

853

85395

4117

4 560,44

 

 

 

853

85395

4119

182,60

 

 

 

853

85395

4127

93,10

 

 

 

853

85395

4129

24,20

 

 

 

853

85395

4170

 

 

552,01

 

853

85395

4179

987,75

 

 

 

855

85502

3110

 

4 000,00

91 249,00

zlecone

855

85502

3110

 

9 000,00

 

 

855

85502

4210

 

124,00

3 022,00

zlecone

855

85502

4380

 

200,00

 

zlecone

855

85504

4010

4 433,00

 

 

 

855

85504

4110

764,00

 

 

 

855

85504

4120

109,00

 

 

 

900

90001

4260

 

35 000,00

 

 

900

90001

4300

 

74 000,00

 

 

900

90001

4360

 

2 000,00

 

 

900

90003

4300

 

1 000,00

 

 

900

90004

4210

 

2 000,00

 

 

900

90004

6060

 

16 607,43

 

 

900

90015

4270

 

8 485,04

 

 

900

90095

6050

 

 

18 000,00

 

921

92109

4210

 

 

3 000,00

 

921

92109

4300

 

4 131,19

 

 

921

92109

6050

 

18 000,00

18 000,00

 

926

92605

4110

 

 

600,00

 

926

92605

4170

 

 

3 400,00

 

926

92605

4210

 

 

2 000,00

 

926

92605

4300

 

 

3 000,00

 

 

 

Razem

18 648,06

471 785,65

575 209,69

 

5. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanych z realizacją zadań jst w wysokości 837.030,01zł.

7. § 2a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3.070.826,41zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.549.920,00zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 520.906,41zł.

8. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.991.306,41zł. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust.2 pkt 3 wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W § 16 fundusz sołecki, załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W Uchwale Nr 0007.212.2017 Rady Gminy Przykona  z dnia 5 września 2017r. w  załączniku  „Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych  i  dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok„ w poz. Nr 6 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502P na odcinku Smulsko-Boleszczyn" sklasyfikowano w rozdz. 60014 § 4300, a winno być w rozdz. 60014 § 6300.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

 

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały -3,93MB (*.ZIP)