Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.222.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2017 r.

Uchwała Nr 0007.222.2017

Rady Gminy Przykona
z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku uchwala się, co następuje:

 

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona

 

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

 

§ 1.  Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku i czystości na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w przypadku zaistnienia takiej konieczności w dodatkowe pojemniki opisane w Rozdziale 2, prócz udostępnionych przez Gminę;

2) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;

3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości.

 

§ 2. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się wyłącznie :

 

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub ziemi;

 

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i odpowiednio oznaczonych.

 

2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych, związane z ich bieżąca eksploatacja poza warsztatami samochodowymi dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usuniecie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3.   Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) metalu,

b) tworzyw sztucznych,

c) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,

d) opakowań wielomateriałowych,

e) papieru,

f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i ogrodowych,

g) żużlu, popiołu paleniskowego i pyłów z kotłów domowych;

2) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne, zużytych opon, odzieży i tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

3) w sytuacji, gdy odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  dla ich przekazania muszą być załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy.

§ 4.  Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

2) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych;

3) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych;

4) spalania w domowych instalacjach i urządzeniach centralnego ogrzewania, kuchniach i piecach odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

§ 5. 1. Zmieszane odpady komunalne na terenie Gminy gromadzone są w zamkniętych pojemnikach metalowych lub plastikowych, spełniających wymagania techniczne i przystosowanych do urządzeń załadowczych pojazdów.

2. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 1, musi zapewniać zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałej - jeden pojemnik o pojemności 120 l.

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek rekreacyjnych i domków letniskowych, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla budynków użyteczności publicznej - 2l na każdego pracownika;

2) dla szkół, przedszkoli - 2 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, nie mniej niż 1 pojemnik 120l;

4) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, nie mniej niż 1 pojemnik 120l;

5) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż 1 pojemnik 120l;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

7) dla hoteli, pensjonatów - 20l na jedno łóżko;

8) dla budynków letniskowych i rekreacyjnych - 40l na mieszkańca, nie mniej niż 1 pojemnik 120 l;

9) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych - nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na działkę;

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz lokalu co najmniej jednego pojemnika 120 l.

 

§ 6. Określa się rodzaje i pojemność worków i pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1)  pojemność worków i pojemników musi zapewnić zgromadzenie wszystkich wyselekcjonowanych frakcji odpadów;

2) szkło i opakowania szklane należy zbierać do worka koloru zielonego;

3) odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe; należy zbierać do worka koloru żółtego;

4)  papier i tektura - worki koloru niebieskiego;

5) odpady ulegające biodegradacji - worki koloru brązowego;

6) żużel, popiół paleniskowy i pyły z kotłów domowych (wystudzone) należy gromadzić w zamkniętych pojemnikach metalowych lub plastikowych, spełniających wymagania techniczne i przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów;

7) worki do selektywnej zbiórki powinny być oznaczone opisowo i znakiem graficznym oraz  odpowiednio wytrzymałe.

 

§ 7. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1)  pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych mają minimalną pojemność 110 l i kolory przypisane do rodzaju odpadów:

a) zielony      - opakowania szklane kolorowe,

b) biały          - opakowania szklane bezbarwne,

c) niebieski   - papier i tektura,

d) żółty         - opakowania z tworzyw sztucznych;

2)  odpady komunalne powstające w miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe) należy gromadzić w koszach ulicznych, o minimalnej pojemności   10  l.

§ 8. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

§ 9. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości, oraz okresowo dokonywać ich dezynfekcji;

2) pojemnik powinien być sprawny technicznie.

 

§10. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu i żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;

2) zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów w pojemnikach i koszach na odpady;

3) do pojemników na papier zabrania się wrzucać:

a) papieru powlekanego folią i kalką,

b) kartonów po mleku i napojach,

c) worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

d) tapet;

 

4) do pojemników i worków na szkło zabrania się wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

b) luster,

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e) szyb samochodowych;

 

5) do pojemników i worków na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, zabrudzonych mokrych folii,

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

c) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych;

 

6) do pojemników i worków na odpady ulegające biodegradacji zabrania się wrzucać:

a) mięsa, padliny zwierząt, odchodów zwierząt,

b) oleju jadalnego,

c) płyt wiórowych i MDF, drewna impregnowanego.

 

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 11. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnioneg;

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

3) nieczystości ciekłe, gromadzone w odpowiedniej wielkości zbiornikach bezodpływowych, muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

 

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady zmieszane odbierane z terenu nieruchomości - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2)  zbierane selektywnie na terenie nieruchomości:

a) szkło białe i kolorowe - odbierane raz na dwa miesiące,

b) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - odbierane raz w miesiącu,

c) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych - odbierane raz w miesiącu w okresie grzewczym (od 1 października do 31 maja),

d) papier - odbierane raz na dwa miesiące,

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i ogrodowe - odbierane:

- raz w miesiącu - w miesiącach: kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad,

- dwa razy w miesiącu -  w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień.

 Odpady ulegające biodegradacji mogą być również zagospodarowane we własnym zakresie (np. kompostownik) lub dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

3)  opróżnianie koszy ulicznych, przystanków następuje po ich zapełnieniu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

4) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje po zapełnieniu pojemników, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu;

5) do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

a) biodegradowalne, w tym odpady zielone i ogrodowe,

b) papier i tektura,

c) tworzywa sztuczne,

d) metale,

e) szkło,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyte opony- od aut osobowych, rowerowe i motocyklowe,

j) przeterminowane leki i chemikalia,

k) odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, z niewielkich remontów prowadzonych samodzielnie,

l) odzież i tekstylia,

m) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych.

 

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 

§ 13.  Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

§ 14.  Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

 

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe  

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Przykona.

 

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zgodnie z zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne oraz terenów rekreacyjnych i letniskowych.

3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na:

1) terenie osiedla domków jednorodzinnych w Przykonie oraz ul. Nowa w Przykonie;

2) terenie osiedla  domków jednorodzinnych w Psarach, z wyłączeniem ul.  Zielonej w Psarach.

 

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy podlegają:

1) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;

 

2) obszary zabudowy zagrodowej.

 

2. Deratyzacja na obszarach wskazanych w ust. 1 zostaje przeprowadzona co najmniej raz w roku w okresie od 1 marca do 31 marca oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

 

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe  

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 20. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 0007.32.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl  

1) Wyrok Sądu