Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.220.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2017 r.

Uchwała Nr 0007.220.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.151.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 217/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 31.01.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok , Uchwałą Nr 0007.161.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,, Uchwałą Nr 0007.179.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, , Zarządzeniem Nr 235/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 25.04.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.188.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.195.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,  Zarządzeniem Nr 245/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 13.07.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.207.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Uchwałą Nr 0007.212.2017 Rady Gminy Przykona z dnia   29 sierpnia  2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się zmiany  :

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się o 2.720,99zł, dochody w kwocie 31.838.555,66zł , zastępuje się kwotą 31.841.276,65zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.056.716,35zł zastępuje się kwotą 30.059.437,34zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.781.839,31zł zastępuje się kwotą 1.781.839,31zł .  W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

750

75011

2010

 

2 476,00

 

zlecone 

801

80101

2010

 

244,99

 

zlecone

Razem

 

2 720,99

 

 

2. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zwiększa się o  165.530,99zł, wydatki w kwocie 34.844.456,02zł , zastępuje się kwotą 35.009.987,01zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.012.030,96zł, zastępuje się kwotą 29.131.546,10zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.809.540,91zł zastępuje się kwotą 5.878.440,91zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

010

01010

6050

 

30 000,00

 

 

600

60014

4520

 

 

1 000,00

 

600

60016

4210

 

 

5 000,00

 

600

60016

4300

 

9 000,00

 

 

600

60017

4300

 

10 000,00

 

 

700

70095

4270

 

5 000,00

 

 

750

75011

4010

 

2 112,80

 

zlecone

750

75011

4110

 

363,20

 

zlecone

750

75022

4300

 

3 000,00

 

 

750

75023

4410

 

5 000,00

 

 

750

75023

4700

 

5 000,00

 

 

751

75101

4210

 

46,99

 

zlecone

751

75101

4300

 

 

46,99

zlecone

754

75412

4270

 

4 000,00

 

 

754

75412

6230

 

32 900,00

 

 

801

80101

2590

 

14 330,00

 

 

801

80101

4210

 

2,43

 

zlecone

801

80101

4210

 

18 000,00

 

 

801

80101

4240

 

242,56

 

zlecone

801

80103

2590

 

 

35 400,00

 

801

80104

2540

 

11 320,00

 

 

801

80110

2540

 

 

4 550,00

 

801

80149

2540

18 900,00

 

 

 

801

80149

2590

 

 

2 550,00

 

801

80150

2540

 

4 410,00

 

 

801

80150

2590

 

18 820,00

 

 

852

85216

3110

 

 

3 000,00

 

852

85219

3020

 

 

1 500,00

 

852

85219

4260

 

1 000,00

 

 

852

85219

4360

 

 

650,00

 

852

85219

4410

 

300,00

 

 

852

85219

4520

 

 

92,00

 

852

85219

4700

 

1 500,00

 

 

854

85404

2540

1 680,00

 

 

 

854

85404

2590

 

 

50,00

 

854

85415

3240

 

1 500,00

 

 

855

85501

4120

 

150,00

 

zlecone

855

85501

4300

 

 

150,00

zlecone

855

85502

3020

 

 

600,00

 

855

85502

4110

 

600,00

 

 

855

85502

4210

 

500,00

 

 

855

85502

4300

 

442,00

 

 

921

92109

4210

 

14 000,00

 

 

921

92109

6050

 

6 000,00

 

 

 

 

Razem

20 580,00

199 539,98

54 588,99

 

4. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 2a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3.168.710,36zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.549.920,00zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 618.790,36zł.

6. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.089.190,36zł. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust.2 pkt 3 wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 7 plan rachunku dochodów rachunku odchodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 i wydatków nimi finansowanych załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl   

 

Do pobrania:

1) Załącznik do uchwały -(3,79MB)