Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.219.2017 Rady GMINY Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 0007.219.2017

 Rady GMINY Przykona

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 33  ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czarnków, Gminą Drawsko, jako Partnerami Porozumienia, a Gminą Przykona jako Liderem Porozumienia w celu realizacji projektu „Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, Czarnków i gminie Drawsko".

2. Poprzez porozumienie Gmina Przykona będzie ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 w ramach  Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

§ 2. 1. Realizacja zadania, o którym mowa w §1 nastąpi na mocy umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Przykona, Gminą Czarnków i Gminą Drawsko.

2. Liderem Partnerstwa oraz Wnioskodawcą Projektu będzie Gmina Przykona.

3. Realizację zadania uzależnia się od uzyskania dofinansowania w ramach konkursu, o którym mowa w §1.

 

§3. Zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Partnerów w celu realizacji zadania, o którym mowa w §1 zostaną uregulowane w umowie partnerskiej.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl