Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.218.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

Uchwała Nr 0007.218.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Brusy

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz  art. 216 ust.2 pkt.5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)  Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:

 

§ 1. Udziela się Gminie Brusy  pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona z przeznaczeniem na sfinansowanie doposażenia oraz innych wydatków bieżących jednostek ochotniczych straży pożarnych Gminy Brusy  niezbędnych w ich działalności związanej z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły na terenie Gminy Brusy w 2017r.  

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1  zostanie udzielona w formie dotacji celowej w roku 2017r. w wysokości 10.000,00zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl