Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.217.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 0007.217.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn. „Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, Czarnków i gminie Drawsko"

Na podstawie art. 18 ust. 1 , art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy Przykona zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych dla projektu pn. „Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, Czarnków i gminie Drawsko", w związku z ubieganiem się w ramach partnerstwa o współfinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 2. Wysokość  zabezpieczenia o którym mowa w § 1 uchwały wynosi nie więcej niż 1.100.000,00zł.

§ 3. Planowana realizacja projektu określonego w § 1 nastąpi w roku 2018.

§ 4. Środki finansowe w wysokości określonej w § 2 zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Przykona na rok 2018 pod warunkiem uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 3.1.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl