Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.216.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 0007.216.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 w sprawie zaliczenia dróg  do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2  ustawy z dnia  21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440  z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tureckiego  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych następujące drogi położone na terenie Gminy Przykona, których przebieg przedstawiono na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały:

1. Droga  położona w miejscowości Przykona zlokalizowana na działkach nr 637/8, 59/2, 635/4, 63/7, 64/4  - przebieg drogi stanowi załącznik graficzny nr 1.

2. Odcinek drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona o długości 2,414 km, od skrzyżowania z drogą krajową nr 72  do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin  -  przebieg drogi stanowi załącznik graficzny nr 2.

§ 2. Zaliczenie dróg,  o których mowa w §1 do kategorii dróg gminnych następuje z mocą od dnia 1 stycznia 2018r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl   

 

Do pobrania:

1) Załaącznik Nr 1, 2  (*.ZIP)