Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.214.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 0007.214.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz  art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)  Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:  

 

§ 1. Udziela się Powiatowi Tureckiemu  pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona w formie dotacji celowej w roku 2017 z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) Przebudowa drogi-przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona -Etap II w kwocie 152.000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 ),

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko-Dąbrowica-Wygoda na odcinku Smulsko- Boleszczyn w kwocie 15.000,00zł ( słownie : piętnaście tysięcy złotych 00/100).

 

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr 0007.205.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017r  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.  

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl