Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.212.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 0007.212.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.151.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 217/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 31.01.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok , Uchwałą Nr 0007.161.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,, Uchwałą Nr 0007.179.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, , Zarządzeniem Nr 235/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 25.04.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.188.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.195.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,  Zarządzeniem Nr 245/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 13.07.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.207.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się zmiany  :

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się o 20.860,00zł, dochody w kwocie 31.817.695,66zł , zastępuje się kwotą 31.838.555,66zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.035.856,35zł zastępuje się kwotą 30.056.716,35zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.781.839,31zł zastępuje się kwotą 1.781.839,31zł .  W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

801

80101

0630

3.660,00

 

 

 

801

80101

2710

5 100,00

 

 

 

855

85501

0920

1 200,00

 

 

 

855

85501

0940

7 000,00

 

 

 

855

85502

0920

 

900,00

 

 

855

85502

0940

 

3 000,00

 

 

 

 

Razem

16 960,00

3 900,00

 

 

2. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zwiększa się o  49.584,15zł, wydatki w kwocie 34.794.871,87zł , zastępuje się kwotą 34.844.456,02zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.012.030,96zł, zastępuje się kwotą 29.034.915,11zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.782.840,91zł zastępuje się kwotą 5.809.540,91zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

600

60014

6300

 

22 000,00

 

 

750

75085

3020

 

200,00

 

 

750

75085

4260

 

1 240,00

 

 

750

75085

4300

 

 

3 180,00

 

750

75085

4700

 

1 740,00

 

 

754

75412

2820

 

10 000,00

 

 

754

75412

4270

 

 

10 000,00

 

754

75478

2710

10 000,00

 

 

 

757

75702

8110

 

 

10 000,00

 

801

80101

4010

 

4 282,98

 

 

801

80101

4110

 

736,24

 

 

801

80101

4120

 

104,93

 

 

801

80101

4210

 

6 400,00

 

 

801

80101

4300

 

3 660,00

 

 

801

80104

4017

 

5 820,00

 

 

801

80104

4117

 

 

676,01

 

801

80104

4127

 

 

97,16

 

801

80104

4177

 

2 500,00

 

 

801

80104

4217

 

 

2 646,83

 

801

80104

4247

 

 

1 100,00

 

801

80104

4307

 

 

3 800,00

 

801

80150

4210

 

28 000,00

 

 

801

80150

4240

 

 

28 000,00

 

852

85219

4210

 

2 000,00

 

 

852

85219

6060

4 700,00

 

 

 

854

85416

3240

 

 

6 400,00

 

855

85501

2910

7 000,00

 

 

 

855

85501

4560

1 200,00

 

 

 

855

85502

2910

 

3 000,00

 

 

855

85502

4560

 

900,00

 

 

900

90001

4210

 

 

5 000,00

 

900

90001

4270

 

5 000,00

 

 

 

 

Razem

22 900,00

97 584,15

70 900,00

 

3. § 2a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3.005.900,36zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.549.920,00zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 455.980,36zł.

4. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.926.380,36zł. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.2 pkt 3 wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W Uchwale Nr 0007.207.2017 Rady Gminy Przykona  z dnia 27 lipca 2017r. w § 1 ust.1 zapisano  w pkt. 1 „dochody bieżące w kwocie 30.132.768,60zł zastępuje się kwotą 30.035.856,32zł „ , a winno być „dochody bieżące w kwocie 30.132.768,60zł zastępuje się kwotą 30.035.856,35zł", oraz pkt 2 „dochody majątkowe w kwocie 1.397.781,67zł zastępuje się kwotą 1.781.839,34zł", a winno być „dochody majątkowe w kwocie 1.397.781,67zł zastępuje się kwotą 1.781.839,31zł" .

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załaczniki nr 1,2,3 - (*.Zip)