Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.211.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017 roku

UCHWAŁA NR 0007.211.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 27 lipca 2017 roku

 

      w  sprawie:  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą  godzinę udziału członka  ochotniczej  straży  pożarnej  w  działaniu ratowniczym  i  szkoleniu pożarniczym  organizowanym przez Państwową Straż Pożarną  lub  Gminę.

      Na   podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 15   ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r.  o samorządzie gminnym /Dz. U. z  2016r., poz. 446 ze zm./ oraz art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  /Dz.U. z 2017r. poz.736 ze zm./,  Rada  Gminy Przykona   u c h w a l a,  co  następuje:

§  1

Ustala się ekwiwalent  pieniężny  w  wysokości  13  zł za  każdą  godzinę  udziału  członka ochotniczej  straży  pożarnej  w  działaniu  ratowniczym.  

§  2

Ustala się ekwiwalent  pieniężny  w  wysokości  9  zł za  każdą  godzinę  udziału członka ochotniczej  straży  pożarnej  w  szkoleniu  pożarniczym  organizowanym  przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę . 

 

§  3 

1. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy Przykona.

2. Traci moc uchwała Nr XXIII/167//08 Rady Gminy Przykona z dnia 2 grudnia   2008 roku i Uchwała Nr 0007.199.2017 Rady Gminy Przykona z dnia  27 czerwca 2017 roku.

 

§  4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  po 14 dniach od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do ekwiwalentu należnego od 1 lipca 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl