Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.210.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017r.

Uchwała  Nr 0007.210.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 27 lipca 2017r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Bądków Drugi, Młyniska, Psary, gm. Przykona

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia elektroenergetycznych przyłączy kablowych  na nieruchomościach położonych w następujących miejscowościach:

 

1.      Bądków Drugi oznaczonej nr działki 210;

2.      Młyniska oznaczonej nr działki 107;

3.      Psary oznaczonej nr działki 451;

 

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl