Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.207.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 lipca 2017 r.

Uchwała Nr 0007.207.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.151.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 217/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 31.01.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok , Uchwałą Nr 0007.161.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,, Uchwałą Nr 0007.179.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, , Zarządzeniem Nr 235/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 25.04.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.188.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.195.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,  Zarządzeniem Nr 245/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 13.07.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok wprowadza się zmiany  :

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się o 287.145,39zł, dochody w kwocie 31.530.550,27zł , zastępuje się kwotą 31.817.695,66zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.132.768,60zł zastępuje się kwotą 30.035.856,32zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.397.781,67zł zastępuje się kwotą 1.781.839,34zł .  W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

750

75095

2008

 

 

21 895,83

 

750

75095

2009

 

 

3 863,97

 

758

75814

2990

 

44 673,40

 

 

758

75814

6680

 

384 057,64

 

 

801

80101

2010

53 052,37

 

 

zlecone

801

80110

2010

25 324,23

 

 

zlecone

852

85213

2030

 

1 000,00

 

 

852

85216

2030

 

10 000,00

 

 

900

90019

0690

 

 

205.202,45

 

 

 

Razem

78.376,60

439.731,04

230.962,25

 

2. § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 956.042,71zł.

3. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zwiększa się o  520.285,40zł, wydatki w kwocie 34.274.586,47zł, zastępuje się kwotą 34.794.871,87zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.866.602,94zł, zastępuje się kwotą 29.012.030,96zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.407.983,53zł zastępuje się kwotą 5.782.840,91zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa  się

Zmniejsza  się

Uwagi

400

40003

4300

 

 

10 000,00

 

630

63003

4270

 

10 000,00

 

 

700

70005

4390

 

15 670,00

 

 

710

71004

4300

 

29 003,40

 

 

750

75023

4510

100,00

 

 

 

750

75023

4530

 

 

100,00

 

750

75095

2900

 

11 000,00

 

 

750

75095

4010

 

 

5 000,00

 

750

75095

4170

 

5 000,00

 

 

750

75095

4308

 

 

14 245,84

 

750

75095

4309

 

 

4 376,14

 

750

75095

4430

 

 

1 000,00

 

801

80101

2830

8 044,17

 

 

zlecone

801

80101

4210

525,25

 

 

zlecone

801

80101

4240

44 482,95

 

 

zlecone

801

80101

6050

 

34 140,37

 

 

801

80104

6057

 

296 158,48

 

 

801

80104

6059

 

52 263,25

 

 

801

80110

2830

3 415,74

 

 

zlecone

801

80110

4210

250,72

 

 

zlecone

801

80110

4240

21 657,77

 

 

zlecone

851

85141

6300

 

 

7 704,72

 

852

85213

4130

 

1 000,00

 

 

852

85216

3110

 

10 000,00

 

 

852

85219

4280

 

120,00

 

 

852

85219

4480

 

 

47,00

 

852

85219

4520

 

 

73,00

 

855

85502

3110

 

18 000,00

 

 

900

90003

4300

 

2 000,00

 

 

900

90005

6230

 

200 000,00

200 000,00

 

900

90019

2960

 

5 202,45

5 202,45

 

 

 

Razem

78 476,60

689 557,95

247 749,15

 

5. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanych z realizacją zadań jst w wysokości 825.847,89zł.

7. § 2a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 2.977.176,21zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.549.920,00zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 427.256,21zł.

8. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.897.656,21zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust.2 pkt 3wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W § 12 dochody z wpływu z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska , załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,,5,6