Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.206.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 0007.206.2017
Rady Gminy Przykona
z dnia 27 czerwca  2017 r.w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) - Rada Gminy Przykona uchwala:

Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona zwany dalej Programem ma na celu:
1)wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży, której zainteresowania wykraczają poza szkolny program nauczania oraz rozwijania swoich umiejętności,
2)doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów,
3)promowanie najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych uczniów,
4)zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

§ 2

1.W ramach programu przyznaje się stypendium uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu, kultury i sztuki.
2.Stypendium może być również przyznane uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Gminy Przykona w kraju lub poza jego granicami.
3.W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie od 1 września do 31 sierpnia roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium.
4.Uczeń może uzyskać jedno stypendium w danym roku szkolnym.
5.Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Rozdział II
Postanowienia szczegółowe

§ 31.O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1)zamieszkują  na terenie Gminy Przykona,
2)nie powtarzali roku nauki,
3)złożą wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami,
4)realizują obowiązek nauki w trybie dziennym,
5)w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium nie ukończyli 21 roku życia.
2.Stypendium może otrzymać także absolwent szkoły ponadgimnazjalnej.
3.Stypendium może być przyznane w następujących dziedzinach:
1)za wybitne osiągnięcia w nauce,
2)za wybitne osiągnięcia sportowe,
3)za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie kultury i sztuki.

§ 4

1.Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,  spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz jednej z niżej wymienionych punktów:
1)uzyskał w szkole ponadgimnazjalnej na koniec roku szkolnego średnią ocenę nie niższą  niż 5,0;
2)otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen;
3)wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki (6,0), a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre;
4)w minionym roku szkolnym został  laureatem lub finalistą  olimpiad lub turniejów przedmiotowych, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
2.Stypendium za wybitne osiągnięcia w sporcie może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie warunki o których mowa w § 3 ust .1 oraz:
1)uzyskuje udokumentowane wysokie wyniki sportowe (do trzeciego miejsca) we współzawodnictwie organizowanym przez związki sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym;
2)uzyskuje co najmniej dobrą ocenę  zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
3.Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki może otrzymać uczeń, który otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, spełnia łącznie warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz jednej z niżej wymienionych punktów:
1)uczęszcza do szkoły artystycznej, prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym, który uzyskał w okresie poprzedniego roku szkolnego bardzo dobrą ocenę z przedmiotów artystyczno-zawodowych,
2)został laureatem lub finalistą wojewódzkich i krajowych konkursów, olimpiad, festiwali, wernisaży, wystaw,
3)promuje Gminę Przykona poprzez uczestnictwo w wojewódzkich i krajowych konkursach, olimpiadach, festiwalach, wernisażach, wystawach relacjonowanych przez środki masowego przekazu.
4.Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać jednorazowe stypendium, spełniając kryteria określone w ust. 1 -3.

Rozdział III
Sposób ustalania wysokości i formy stypendiu

§ 5

1.Stypendia przyznawane są w ramach środków finansowych przeznaczonych   na ten cel w budżecie Gminy Przykona na dany rok budżetowy.   
2.Wysokość miesięcznego stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów wynosi 200 złotych.
3.Stypendium dla absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej ma charakter jednorazowej nagrody i wynosi  1.000  złotych .
4.W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków na stypendia, w pierwszej kolejności stypendia otrzymają uczniowie z największą średnią ocen lub najwyższymi osiągnięciami w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

§ 6


1.Stypendium przyznawane będzie na okres 10 miesięcy roku szkolnego, nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole.
2.Stypendium wypłaca się miesięcznie począwszy od dnia 1 września danego roku.
3.Stypendium dla absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej wypłacane jest do
31 sierpnia danego roku szkolnego.
4.Stypendium przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego.

Rozdział IV
Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki przyznawania stypendium
§ 7

1.Wniosek o przyznanie stypendium powinien być złożony w Urzędzie Gminy Przykona na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego programu.
2.Stypendium są przyznawane na:
1)  wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia,
2)  wniosek odpowiednio dyrektora szkoły.
3.Stypendium może być również przyznawane z urzędu.
4.Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 3 i  4.  
5.Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa z dniem
15 września każdego roku szkolnego.
6.Termin składania wniosków dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych upływa z dniem 10 lipca danego roku szkolnego.
7.Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 8

1.Wnioski o przyznanie stypendium wstępnie rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Przykona.
2.W skład Komisji wchodzą następujące osoby:
1)pracownik Centrum Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Przykona,
2)dwóch przedstawicieli Rady Gminy Przykona,
3)dwóch przedstawicieli Urzędu Gminy  Przykona,
3.Do zadań Komisji należy:
1)sprawdzenie wniosków o stypendium pod względem poprawności formalnej i merytorycznej,
2)opiniowanie wniosków.
4.Komisja obraduje w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.
5.Komisja sporządza z posiedzenia pisemny protokół i przedstawia propozycje wójtowi.

§ 9


Ostateczną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium rozstrzyga Wójt Gminy Przykona.

§ 10.

Stypendysta traci prawo do przyznanego stypendium:
1) z chwilą skreślenia z listy uczniów,
2) powzięcia informacji o złożeniu nieprawdziwych danych,
3) z chwilą zmiany miejsca zamieszkania poza teren Gminy Przykona.
2.Uprawniony zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie Wójta Gminy Przykona o ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium, wymienionych w ust. 1.
3.Ustanie wypłaty stypendium następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata prawa do stypendium.
4.Decyzję o utracie stypendium podejmuje Wójt Gminy Przykona z urzędu lub na wniosek Komisji Stypendialnej określonej w § 8.

§ 11


Wypłaty stypendium dokonuje się z dołu do 10-go każdego miesiąca danego roku szkolnego. Będzie ono wypłacane na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 12

1.Sprawy nie uregulowane niniejszym Programem rozstrzyga Wójt Gminy Przykona.
2.Zmiana Programu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie jak jego przyjęcie.
§ 13

Traci moc uchwała Rady Gminy Przykona Nr 0007.123.2016  z dnia 25 kwietnia  2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 15

 
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1  (wzór wniosku)