Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.204.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 czerwca 2017r.

Uchwała NR 0007.204.2017
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 27 czerwca 2017r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 007.144.2012 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 23 maja 2013 roku r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 14, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. - Dz. U. z 2012 r. poz. 647) uchwala się, co następuje :

§ 1

1.Zmniejsza się granice opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego Gminy Przykona dla części obrębów Dąbrowa, Zimotki, Psary, Gajówka i Jeziorko.
2.Nowe pomniejszone granice obszaru objętego planem określa mapa stanowiąca załącznik graficzny do uchwały.

 

§ 2

Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl