Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.203.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 roku

Uchwała  Nr 0007.203.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 27 czerwca 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2174 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

 Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona, oznaczonej nr działki 36/31 o pow. 0,0156 ha.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl