Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.201.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 0007.201.2017
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 27 czerwca 2017 r.


w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku , Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§1
 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Przykona i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.


1. Gmina przejmuje obowiązki od właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki dla nieruchomości zamieszkałych w następującym zakresie:
1) jeden pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120 l dla nieruchomości zamieszkałej oraz worki do selektywnej zbiórki.
2) dla nieruchomości zamieszkałej przez pięciu lub większą liczbę mieszkańców - po zgłoszeniu zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości dodatkowy kosz 120l
3) jeden pojemnik 120l  przeznaczony do zbierania żużlu, popiołu paleniskowego i pyłów z kotłów domowych.

2. W przypadku gdy zgromadzone zmieszane odpady komunalne oraz żużle, popiół paleniskowy i pyły z kotłów domowych nie mieszczą się w dostarczonych przez gminę pojemnikach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w dodatkowe pojemniki na własny koszt.

3. Od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przykona.

4. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

5. Odpady zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale,  papier, odpady ulegające biodegradacji, żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych odbierane będą w każdej ilości z częstotliwością:
1) szkło białe i kolorowe - odbierane raz na 2 miesiące;
2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - odbierane raz w miesiącu
3) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych - odbierane raz w miesiącu w okresie grzewczym (od 1 października do 31 maja );
4) papier - odbierane raz na 2 miesiące;  
5) odpady ulegające biodegradacji :
- odbierane raz w miesiącu  - w miesiącach: kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad  
- odbierane dwa razy w miesiącu  - w miesiącach : czerwiec, lipiec, sierpień.

6. Właściciel nieruchomości winien dbać o stan techniczny i czystość pojemników zgodnie
z wymogami regulaminu.

§3


 1.W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych bezpłatnie przyjmowane
są następujące frakcje odpadów komunalnych zebranych selektywnie z terenu gminy Przykona powstałych na nieruchomościach zamieszkałych:
1) biodegradowalne, w tym odpady zielone i ogrodowe,
2) papier i tektura,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) szkło,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyte opony - od aut osobowych, rowerowe i motocyklowe,
10) przeterminowane leki i chemikalia,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z niewielkich remontów prowadzonych samodzielnie,
12) odzież i tekstylia,
13) żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów domowych

2. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy.

3. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie worki na zbierane selektywnie odpady komunalne (tj. szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier, odpady ulęgające biodegradacji) w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.
 

§4.


Właściciele nieruchomości  w przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają możliwość zgłaszania uwag w terminie 2 dni od zaistnienia zdarzenia:
1) osobiście w Urzędzie Gminy od Pn. do Pt. w godz. 7.30- 15.30
2) pisemnie na adres: Urząd Gminy Przykona. ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, bądź mailem na adres przykona@przykona.pl
3) telefonicznie pod numer tel. 63 279 10 28 od pn. do pt. w godz. 7.30- 15.30.

 


§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 6.


Traci moc Uchwała Rady Gminy Przykona Nr 0007.31.2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 §7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl