Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.195.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 0007.195.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.151.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 217/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 31.01.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok , Uchwałą Nr 0007.161.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,, Uchwałą Nr 0007.179.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok, , Zarządzeniem Nr 235/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 25.04.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok, Uchwałą Nr 0007.188.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,  wprowadza się zmiany  :

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się o 133.506,00zł, dochody w kwocie 31.397.044,27zł, zastępuje się kwotą 31.530.550,27zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.115.867,60zł zastępuje się kwotą 30.132.768,60zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.281.176,67zł zastępuje się kwotą 1.397.781,67zł .  W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

758

75814

6680

 

16.605,00

 

 

852

85213

2010

 

 

9.195,00

zlecone

852

85230

2030

 

11.096,00

 

 

854

85412

0830

15.000,00

 

 

 

900

90095

6257

100.000,00

 

 

 

 

 

Razem

115.000,00

27.701,00

9.195,00

 

2. § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 981.802,51zł.

3. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zwiększa się o  112.901,09zł, wydatki w kwocie 34.161.685,38zł, zastępuje się kwotą 34.274.586,47zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.481.243,32zł, zastępuje się kwotą 28.866.602,94zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.680.442,06zł zastępuje się kwotą 5.407.983,53zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

010

01010

6050

 

 

37.000,00

 

600

60014

6300

 

15.000,00

15.000,00

 

600

60017

4270

 

100.000,00

 

 

600

60017

6050

 

 

6.395,00

 

630

63003

4110

 

1.207,00

 

 

630

63003

4120

 

175,00

 

 

630

63003

4170

 

2.300,00

 

 

700

70005

4610

 

4.000,00

 

 

700

70095

4300

 

5.000,00

 

 

700

70095

6050

 

8.500,00

8.500,00

 

710

71004

4300

 

15.000,00

 

 

750

75023

4010

 

27.753,79

 

 

750

75023

4017

 

26,73

 

 

750

75023

4019

 

3.883,68

 

 

750

75023

4040

 

 

2.000,00

 

750

75023

4110

 

4.009,14

 

 

750

75023

4117

 

4,59

 

 

750

75023

4119

 

1.100,44

 

 

750

75023

4120

 

620,47

 

 

750

75023

4127

 

 

31,32

 

750

75023

4129

 

95,15

 

 

750

75023

4140

 

 

1.000,00

 

750

75023

4210

 

30.000,00

 

 

750

75023

4270

 

20.000,00

 

 

750

75023

4420

 

1.000,00

 

 

750

75023

4700

 

3.000,00

 

 

750

75085

4010

 

 

446,43

 

750

75085

4110

 

 

76,74

 

750

75085

4120

 

 

10,94

 

750

75095

3030

 

1.500,00

 

 

750

75095

4300

 

1.400,00

 

 

751

75101

4010

 

 

640,00

zlecone

751

75101

4110

 

 

110,04

zlecone

751

75101

4210

 

150,04

 

zlecone

751

75101

4300

600,00

 

 

zlecone

754

75412

4270

 

12.000,00

 

 

754

75412

6230

90.000,00

 

 

 

801

80101

4040

 

 

9.857,00

 

801

80101

4170

 

2.700,00

 

 

801

80101

4210

 

15.187,00

 

 

801

80101

4270

 

7.000,00

 

 

801

80103

4040

 

 

134,00

 

801

80103

4210

 

134,00

 

 

801

80104

2310

 

20.000,00

 

 

801

80104

4040

 

 

2.960,00

 

801

80104

4210

 

2.960,00

 

 

801

80104

4330

 

 

20.000,00

 

801

80110

4010

 

 

31.000,00

 

801

80110

4040

 

 

3.730,00

 

801

80110

4110

 

 

5.000,00

 

801

80110

4120

 

 

700,00

 

801

80110

4170

 

5.700,00

 

 

801

80148

4040

 

 

1.260,00

 

801

80148

4210

 

1.260,00

 

 

851

85111

6220

40.000,00

 

 

 

852

85213

4130

 

 

9.195,00

zlecone

852

85214

3110

 

29.522,00

 

 

852

85216

3110

 

 

12.000,00

 

852

85219

3020

 

70,00

 

 

852

85219

4010

 

16.840,00

 

 

852

85219

4110

 

2.900,00

 

 

852

85219

4120

 

413,00

 

 

852

85219

4210

 

11.001,42

 

 

852

85219

4270

 

4.000,00

 

 

852

85219

4410

 

50,00

 

 

852

85219

4440

 

 

0,26

 

852

85219

4480

 

84,00

 

 

852

85219

4700

 

250,00

 

 

852

85228

4110

 

 

3.444,00

 

852

85228

4120

 

 

490,00

 

852

85228

4170

 

 

20.000,00

 

852

85230

3110

 

11.096,00

 

 

854

85401

4040

 

 

1.560,00

 

854

85401

4210

 

1.560,00

 

 

854

85412

4300

 

15.000,00

 

 

855

85501

3110

 

 

730,00

zlecone

855

85501

4210

 

730,00

 

zlecone

855

85502

3110

 

 

1.240,00

zlecone

855

85502

4010

 

7.000,00

 

 

855

85502

4110

 

1.206,00

 

 

855

85502

4120

 

172,00

 

 

855

85502

4210

 

1.240,83

 

zlecone

855

85502

4300

 

650,00

 

 

855

85502

4440

 

 

0,83

zlecone

855

85502

4440

 

 

0,58

 

855

85504

4440

 

 

0,58

 

900

90002

4010

 

 

191,04

 

900

90002

4110

 

 

32,84

 

900

90002

4120

 

 

4,68

 

900

90002

4300

 

9.000,00

 

 

900

90004

4210

 

 

400,00

 

900

90004

6060

 

4 700,00

 

 

900

90013

4300

 

60.000,00

 

 

900

90095

4300

 

2.500,00

 

 

900

90095

6050

 

 

109.000,00

 

900

90095

6057

100.000,00

 

 

 

900

90095

6059

58.300,00

 

 

 

921

92109

4210

 

10.353,62

 

 

921

92109

4260

 

2.000,00

 

 

921

92109

4300

 

2.000,00

 

 

921

92109

6050

 

 

407.063,53

 

921

92109

6060

 

 

6 000,00

 

921

92116

2480

 

30.000,00

 

 

926

92601

4170

 

2.200,00

 

 

926

92601

4300

 

2.000,00

 

 

 

 

Razem

288 900,00

541 205,90

717 204,81

 

5. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. § 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanych z realizacją zadań jst w wysokości 496.048,14zł.

7. § 2a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 2.744.036,20zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.549.920,00zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 194.116,20zł.

8. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.664.516,20zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. W § 16 fundusz sołecki, załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. W § 2 ust.2 pkt 3wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

12. § 14 otrzymuje brzmienie :„ Określa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 674.301,37zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały