Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.194.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 maja 2017UCHWAŁA Nr 0007.194.2017

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 11 maja 2017

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona uchwalonego uchwałą Nr 0007.39.2011 z dnia 8 marca 2011 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:
 
§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmian w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona zatwierdzonym Uchwałą nr 0007.39.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 18.03.2011r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135 z dnia 17.05.2011 poz. 2168) obejmującymi następujące tereny:
- działki nr 274, 257/6, 310, 241, 242, 344, 160, 275 położone w miejscowości Rogów;
- działki nr 66/4, 65, 62, 64, 63/2, 54/2, 115/1, 115/2, 352/2, 304/3 położone w miejscowości Laski;
-  działka nr 106/2 położona w miejscowości Bądków Drugi;
 
 projektowane przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe.

w zakresie zgodnym z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 ze zm.).

§ 2

Granice obszaru objętego planem określają mapy stanowiące załączniki graficzne od nr 1 do nr 13 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały (5,38MB)