Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.193.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017r.

Uchwała  Nr 0007.193.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 11 maja 2017r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2174 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

 Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia przyłącza kablowego kabla na nieruchomości położonej w miejscowości Przykona, ul. Błękitna, gm. Przykona oznaczonej nr działki 41/56.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl