Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.192.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 roku

Uchwała  Nr 0007.192.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 11 maja 2017 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Psary, gm. Przykona

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 r. poz. 446 ze zm. ) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

 

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Psary gm. Przykona, oznaczonych:

- nr 462/1 o pow. 0,1611 ha,

- nr 463/2 o pow. 0,2041 ha,

- nr 463/1 o pow. 0,0387 ha.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl