Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.188.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 11 maja 2017 r.

Uchwała Nr 0007.188.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie  zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.  poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.151.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 217/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 31.01.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok , Uchwałą Nr 0007.161.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r., Uchwałą Nr 0007.179.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017r. , Zarządzeniem Nr 235/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 25.04.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok wprowadza się zmiany  :

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się o  96.014,96zł, dochody w kwocie 31.301.029,31zł, zastępuje się  kwotą 31.397.044,27zł    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.097.352,64zł, zastępuje się kwotą 30.115.867,60zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.203.676,67zł zastępuje się kwotą 1.281.176,67zł  .   W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

600

60017

6300

77.500,00

 

 

 

852

85216

2030

 

12.000,00

 

 

900

90015

0950

3.514,96

 

 

 

921

92195

2710

3.000,00

 

 

 

 

 

Razem

84.014,96

12.000,00

 

 

2. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zwiększa się o           578.914,96zł, wydatki w kwocie 33.582.770,42zł, zastępuje się  kwotą 34.161.685,38zł    z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.179.006,71zł, zastępuje się kwotą 28.481.243,32zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.403.763,71zł zastępuje się kwotą 5.680.442,06zł.    W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

010

01010

6050

 

10.000,00

 

 

600

60017

6050

 

77.500,00

 

 

630

63003

4210

 

1.400,00

 

 

700

70005

4430

 

4.000,00

 

 

700

70005

4520

 

2.000,00

 

 

700

70005

4610

 

4.000,00

 

 

700

70095

4210

 

40.000,00

 

 

750

75022

3030

 

500,00

 

 

750

75022

4210

 

 

500,00

 

750

75022

4300

 

1.500,00

 

 

754

75411

6170

5.000,00

 

 

 

754

75412

4210

 

15.000,00

 

 

801

80101

4010

 

 

5.998,00

 

801

80101

4110

 

 

1.031,00

 

801

80101

4120

 

 

147,00

 

801

80101

4300

 

7.000,00

 

 

801

80104

6050

 

130.000,00

 

 

801

80110

4010

 

20.057,00

 

 

801

80110

4110

 

3.448,00

 

 

801

80110

4120

 

491,00

 

 

801

80146

4300

 

2.000,00

 

 

801

80146

4700

 

 

2.000,00

 

801

80150

4010

 

 

14.059,00

 

801

80150

4110

 

 

2.417,00

 

801

80150

4120

 

 

344,00

 

851

85195

4300

 

6.000,00

 

 

852

85214

3110

 

5.000,00

 

 

852

85216

3110

 

12.000,00

 

 

852

85219

4120

 

400,00

 

 

852

85219

4280

 

60,00

 

 

852

85230

3110

 

 

11.464,00

 

855

85502

4010

 

5.000,00

 

 

855

85502

4110

 

861,00

 

 

855

85502

4120

 

123,00

 

 

855

85502

4280

 

20,00

 

 

900

90001

4300

 

95.000,00

 

 

900

90002

4300

 

73.000,00

 

 

900

90004

4210

 

 

2.600,00

 

900

90004

6060

 

2.600,00

 

 

900

90015

4270

 

3.514,96

 

 

900

90095

4210

 

11.421,65

 

 

900

90095

6050

 

 

8.421,65

 

921

92109

4210

 

23.250,00

 

 

921

92109

6050

 

60.000,00

 

 

921

92120

4270

 

1.750,00

 

 

921

92195

4300

4.000,00

 

 

 

 

 

Razem

9.000,00

618.896,61

48.981,65

 

3. § 2a  otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 2.764.641,11zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.549.920,00zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 214.721,11zł.

4. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.685.121,11zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.2 pkt 3 wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 16 fundusz sołecki, załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 14 otrzymuje brzmienie :„ Określa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 665.529,93zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4