Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.187.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr 0007.187.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz na podstawie art. 80 ust. 4,  90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami) oraz na podstawie art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), Rada Gminy  Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.".

2. W § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.".

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3  do Uchwały Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4  do Uchwały Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i  ma zastosowanie do dotacji udzielonych od 1 stycznia 2017 roku.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki Nr 1,2,3,4 - *.ZIP