Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.186.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr 0007.186.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz  art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017 r., poz. 59) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. 
Ustala się następujące kryteria postępowania rekrutacyjnego do przyjmowania kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół, dla których Gmina Przykona jest organem prowadzącym oraz przyznaje się każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt,

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 8 pkt,

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 6 pkt.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów wymienionych w § 1 jest złożenie przez rodziców (opiekunów prawnych) stosownych oświadczeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy