Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.185.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr 0007.185.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 210 ust. 1 z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3) plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona, a także inne organy, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki Nr 1,2,3 - *.ZIP