Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.184.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 roku

Uchwała Nr 0007.184.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 29 marca  2017 roku

 

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

  

§ 1

Przystepuje się do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Przykona, jako podstawowego i strategicznego narządzia wyprowadzania ze stanu krysysowego obszarów zdegradowanych, integrującego w sposób kompleksowy wszystkie elementy procesu rewitalizacji na terenie Gminy Przykona..

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl  

 

Do pobrania:

1) Załacznik do uchwały