Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.182.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 roku

Uchwała  Nr 0007.182.2017

Rady Gminy Przykona

z dnia 29 marca 2017 roku

 

 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w obrębie    geodezyjnym  Smulsko, Zimotki, Jakubka gm. Przykona

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu:

1.   dla posadowienia  przyłącza kablowego niskiego napięcia  na nieruchomości położonej w miejscowości Smulsko, oznaczonej nr działki 181, obręb 0024 Smulsko;

2.  dla posadowienia  przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowym niskiego napięcia na nieruchomości położonej w miejscowości Zimotki, oznaczonej nr działki 785, obręb 0027 Zimotki;

3.  dla posadowienia  przyłącza kablowego niskiego napięcia  na nieruchomości położonej w miejscowości Jakubka, oznaczonej nr działki 200/20, obręb 0009 Jakubka.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy