Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.179.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 29 marca 2017 r.

Uchwała Nr 0007.179.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie  zmiany w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.  poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.151.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 217/2017 Wójta Gminy Przykona z dnia 31.01.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2017 rok , Uchwałą Nr 0007.161.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017r., wprowadza się zmiany  :

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się o   181.026,14zł, dochody w kwocie 30.900.628,37zł, zastępuje się  kwotą 31.081.654,51zł    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29.696.951,70zł, zastępuje się kwotą 29.877.977,84zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.203.676,67zł .   W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

750

75023

2057

3.046,14

 

 

 

750

75095

2008

45.079,16

 

 

 

750

75095

2009

7.955,14

 

 

 

750

75095

2057

 

 

53.034,30

 

751

75101

2010

 

1.000,00

 

zlecone

758

75814

2990

147.540,00

 

 

 

852

85216

0940

1.500,00

 

 

 

852

85216

0970

 

 

1.500,00

 

852

85230

2030

26.792,00

 

 

 

854

85415

2030

2.588,00

 

 

 

855

85502

0940

1.000,00

 

 

 

855

85502

0970

 

 

1.000,00

 

855

85503

2010

60,00

 

 

zlecone

 

 

Razem

235.560,44

1.000,00

55.534,30

 

2. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zwiększa się o           206.190,21zł, wydatki w kwocie 33.157.205,41zł, zastępuje się  kwotą 33.363.395,62zł    z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.755.441,70zł, zastępuje się kwotą 27.959.631,91zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.401.763,71zł zastępuje się kwotą 5.403.763,71zł.    W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza sie

Uwagi

010

01010

4610

3.000,00

 

 

 

010

01010

6050

 

 

5.000,00

 

700

70005

4300

 

147.540,00

 

 

750

75023

4010

 

 

5.825,52

 

750

75023

4017

2.545,92

 

 

 

750

75023

4019

5.825,52

 

 

 

750

75023

4110

 

 

568,57

 

750

75023

4117

437,58

 

 

 

750

75023

4119

568,57

 

 

 

750

75023

4120

 

 

142,73

 

750

75023

4127

62,64

 

 

 

750

75023

4129

142,73

 

 

 

750

75023

4300

 

 

3.200,00

 

750

75023

4309

3.200,00

 

 

 

750

75023

4440

 

1.185,66

 

 

750

75023

4700

 

 

7.800,00

 

750

75023

4709

7.800,00

 

 

 

750

75085

4210

 

0,55

 

 

750

75085

4440

 

 

2.371,80

 

750

75095

4017

 

 

6.447,63

 

750

75095

4018

6.447,63

 

 

 

750

75095

4117

 

 

1.108,35

 

750

75095

4118

1.108,35

 

 

 

750

75095

4127

 

 

94,03

 

750

75095

4128

94,03

 

 

 

750

75095

4307

 

 

29.779,16

 

750

75095

4308

29.779,16

 

 

 

750

75095

4440

 

1.185,66

 

 

751

75101

4210

 

1.000,00

 

zlecone

801

80101

4010

 

 

1.300,00

 

801

80101

4110

 

 

250,00

 

801

80101

4120

 

 

50,00

 

801

80103

4010

 

 

2.800,00

 

801

80103

4110

 

 

500,00

 

801

80103

4120

 

 

100,00

 

801

80110

2540

 

 

10.830,00

 

801

80149

4010

5.600,00

 

 

 

801

80149

4110

1.400,00

 

 

 

801

80149

4120

250,00

 

 

 

801

80149

4170

2.100,00

 

 

 

801

80150

2590

 

1.500,00

 

 

852

85202

4330

 

1.700,00

 

 

852

85214

4300

 

4.000,00

 

 

852

85216

2910

 

500,00

 

 

852

85216

3110

 

 

1.800,00

 

852

85219

4170

 

100,00

 

 

852

85219

4440

 

296,00

 

 

852

85219

4520

 

400,00

 

 

852

85228

4110

 

 

95,06

 

852

85228

4170

 

 

552,01

 

852

85230

3110

 

26.792,00

 

 

853

85395

4110

95,06

 

 

 

853

85395

4170

552,01

 

 

 

854

85415

3240

 

2.588,00

 

 

855

85501

4210

 

593,00

 

zlecone

855

85501

4440

 

 

593,00

zlecone

855

85502

2910

 

100,00

 

 

855

85502

4010

 

5.000,00

 

 

855

85502

4110

 

861,00

 

 

855

85502

4120

 

123,00

 

 

855

85502

4210

 

 

443,00

zlecone

855

85502

4440

 

443,00

 

zlecone

855

85502

4440

 

541,00

 

 

855

85503

4210

60,00

 

 

zlecone

855

85504

4210

 

889,00

 

 

855

85504

4440

 

 

889,00

 

855

85508

4330

 

12.000,00

 

 

900

90001

4390

 

 

200,00

 

900

90001

4430

 

200,00

 

 

900

90002

4210

 

 

200,00

 

900

90002

4260

 

 

200,00

 

900

90002

4360

 

 

300,00

 

900

90002

4430

500,00

 

 

 

900

90002

4610

1.000,00

 

 

 

900

90095

4210

 

1.523,00

2.000,00

 

900

90095

4300

 

1.000,00

 

 

900

90095

6050

 

2.000,00

 

 

926

92601

6050

 

5.000,00

 

 

926

92605

4110

 

600,00

 

 

926

92605

4170

 

 

600,00

 

 

 

Razem

72.569,20

219.660,87

86.039,86

 

4. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 2a  otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 2.281.741,11zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.267.615,00zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 14.126,11zł.

6. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.202.221,11zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 16 fundusz sołecki, załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Dotacje i środki zewnetrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  w wysokości 881.802,51zł.

10. § 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanych z realizacją zadań jst w wysokości 332.668,87zł.

11. § 14 otrzymuje brzmienie :„ Określa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 590.529,93zł.

12. W § 2 ust.2 pkt 3wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 

 Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3,4,5,6 - *.zip