Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.177.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 0007.177.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz na podstawie art. 80 ust. 4,  90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zmianami) oraz na podstawie art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), Rada Gminy  Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) przedszkolach - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkola oraz publiczne przedszkola prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

2) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć niepubliczne oraz publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone prze osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

3) szkołach - należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły oraz publiczne szkoły prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

4) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddziały przedszkolne w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu lub osoby fizyczne,

5) placówkach oświatowych - należy przez to rozumieć podmioty określone w pkt 1 i 2,

6) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Przykona,

7) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

8) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Przykona,

9) uczniu - należy przez to rozumieć również wychowanka przedszkola oraz wychowanka oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

10) ustawie (bez dalszego określenia) - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zmianami), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 roku;

11) podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć kwoty dotacji w rozumieniu art. 78 b ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 roku.

§ 3. 1. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów i wychowanków tych jednostek, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

2. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy,  nie niższej jednak niż podstawowa kwota dotacji dla ucznia tego oddziału przedszkolnego.

3. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne szkoły, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

§ 4. 1. Niepubliczne przedszkole, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymuje dotację z budżetu gminy na każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy,  nie niższej jednak niż podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli.

2. Niepubliczne przedszkola, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust 1b ustawy, otrzymają na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, nie niższej jednak niż 75% podstawowej kwota dotacji dla przedszkoli.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

4. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów i wychowanków tych jednostek, dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

§ 5. 1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę / placówkę oświatową.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 organ prowadzący składa do Wójta w Urzędzie Gminy Przykona w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji odrębnie dla każdej prowadzonej jednostki.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia szkoły/ placówki oświatowej, wykazanego
w informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów, składanej przez organ prowadzący w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

5. Wzór informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje, o których mowa w § 3 i 4, są przekazywane na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego w 12 częściach w terminie 25 dni  każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 6. 1. Organ prowadzący sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji odrębnie dla każdej prowadzonej jednostki za okres:

1) miesiąca - w terminie do 10 dnia po zakończeniu każdego miesiąca,

2) roku (za okres od stycznia do grudnia) - w terminie do 15 stycznia roku następnego.

2. Organ prowadzący szkołę/placówkę oświatową, która kończy swoją działalność w trakcie trwania roku kalendarzowego sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji w terminie do 15 dnia następującego po terminie zakończenia działalności.

3. Wzór rozliczenia miesięcznego wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2  oraz ust. 2 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bądź wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

7. Organ prowadzący ma prawo do składania korekty rozliczenia wykorzystania dotacji za okres roku w terminie do 25 stycznia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

8. Na dokumentach źródłowych, stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków dotacji, należy zamieścić opis: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Przykona w .... roku, w kwocie ..... zł, dotyczący ....(nazwa dotowanej szkoły/placówki oświatowej)" oraz pieczęć i podpis osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej dotowaną jednostkę.

§ 7. 1. Kontrola obejmuje:

1) zgodność danych wykazanych przez organ prowadzący szkołę/placówkę oświatową, w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów w poszczególnych miesiącach,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu organu dotującego, w tym zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w rozliczeniu wykorzystania dotacji szkoły/placówki oświatowej.

2. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli, organ dotujący powiadamia organ prowadzący na piśmie lub telefonicznie - nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

3. Kontrolę przeprowadzają osoby posiadające upoważnienie Wójta Gminy Przykona do przeprowadzenia kontroli, zwane dalej kontrolującym.

4. Kontrolujący ma prawo:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania;

2) żądania sporządzania niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach,

3) występowania o udzielenie ustnych i pisemnych wyjaśnień w terminie przez nich wyznaczonych.

5. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz
w miejscach wykonywania jej zadań, albo - w miarę potrzeb - w siedzibie organu prowadzącego szkołę/placówkę oświatową.

6. Organ prowadzący szkołę/placówkę oświatową zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli i udostępnia pomieszczenia do przeprowadzenia kontroli.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 0007.44.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr 0007.64.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia  2015 r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół
i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Przykona przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu
i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i  ma zastosowanie do dotacji udzielonych od 1 stycznia 2017 roku.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki Nr 1,2,3 - *.ZIP