Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.176.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 0007.176.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz 446 ze zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.poz.1943ze zm ) Rada Gminy Przykona uchwala:

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się  regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przykona, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 000 7.115.2016 z dnia 30.03.2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.

 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Do spraw wszczętych a niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załacznik nr 1 - *.PDF