Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.170.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 0007.170.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.

        Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz  art. 216 ust.2 pkt.5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)  Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:

 

§ 1. Udziela się Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona w formie dotacji celowej w roku 2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.

 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 rok w wysokości 7.704,72zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl