Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.169.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 0007.169.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki  inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie  gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r poz. 466. ze zm.) w związku z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2016 poz. 1870.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 0007.220.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 16 września 2013r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki  inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie  gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego" wprowadza sie zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie: Odpowiedzialność Gminy Przykona z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej wysokości 2.677.141,41 zł w poszczególnych latach budżetowych będzie obejmować wyłącznie spłatę rat kapitałowych i odsetki w terminach ich spłat według poniższego harmonogramu:

Lp

Rok

Kwota poręczenia w zł

w tym kwota kapitału w zł

w tym roczna spłata odsetek w zł

1

2019

178.132,92

109.814,53

68.318,39

2

2020

174.673,77

109.814,53

64.859,24

3

2021

171.214,61

109.814,53

61.400,08

4

2022

167.755,45

109.814,53

57.940,92

5

2023

164.296,29

109.814,53

54.481,76

6

2024

160.837,14

109.814,53

51.022,61

7

2025

157.377,98

109.814,53

47.563,45

8

2026

153.918,82

109.814,53

44.104,29

9

2027

150.459,66

109.814,53

40.645,13

10

2028

147.000,50

109.814,53

37.185,97

11

2029

143.541,35

109.814,53

33.726,82

12

2030

140.082,19

109.814,53

30.267,66

13

2031

136.623,03

109.814,53

26.808,50

14

2032

133.163,87

109.814,53

23.349,34

15

2033

129.704,71

109.814,53

19.890,18

16

2034

126.245,56

109.814,53

16.431,03

17

2035

122.786,40

109.814,53

12.971,87

18

2036

119.327,16

109.814,59

9.512,57

 

Razem

2.677.141,41

1.976.661,60

700.479,81

2. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: Ustala się, że zabezpieczenie spłat wynikających z poręczenia będzie     ujmowane w wydatkach budżetu Gminy Przykona w kolejnych uchwałach budżetowych przez cały okres       obowiązywania poręczenia tj. w budżetach lat 2019-2036 do wysokości o których mowa w § 2 uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl