Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.168.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 0007.168.2017
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 lutego 2017 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Tureckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz  art. 216 ust.2 pkt.5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)  Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:

 

§ 1. Udziela się Powiatowi Tureckiemu  pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona w formie dotacji celowej w roku 2017 z przeznaczeniem na następujące zadania:

1) Przebudowę drogi-przebudowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona -Etap II w kwocie 130.000,00zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100 ),

2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4502P Smulsko-Dąbrowica-Wygoda na odcinku Smulsko- Boleszczyn w kwocie 15.000,00zł ( słownie : piętnaście tysięcy złotych 00/100),

3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie-Przykona na odcinku Kaczki Plastowe-Kaczki Średnie w kwocie 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl