Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.167.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr 0007.167.2017
RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 16 lutego 2017 r.

 

 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwolnień z tych opłat w jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne i dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

W jednostkach oświatowych, w których realizowane jest wychowanie przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.

 

§ 2

 

Wychowanie przedszkolne dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Przykona jednostkach oświatowych ponad 5 godzin dziennie jest całkowicie zwolnione z opłat, bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr 0007.131.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia warunków zwolnień z tych opłat.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, ma zastosowanie do opłat należnych od 1 stycznia 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl