Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.166. 2017r. Rady Gminy Przykona z dnia 16 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 0007.166. 2017r.

Rady  Gminy  Przykona

z dnia  16 lutego 2017 r.

w sprawie  zatwierdzenia  taryfy  dla   zbiorowego  odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Przykona                 

 

              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm / oraz art. 24 ust 1, 3, 6 i 10 ustawy z dnia  7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2015r.,poz.139 ze zm) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków/ Dz. U. Nr 127,poz. 886 ze zm / Rada Gminy Przykona uchwala  co następuje :

 

§ 1

1.Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla  poszczególnych grup  odbiorców usług w wysokości:

 

   Grupa I  - gospodarstwa domowe

  4,35 zł/m3  + 0,35 zł ( 8 % VAT)  =  4,70 zł /m3  brutto

   Grupa II - pozostali odbiorcy usług oraz ścieki dowożone

   6,09 zł/m3 + 0,48 zł (8% VAT)   =  6,57 zł / m3 brutto

§ 2

 

Taryfa określona w § 1 ma zastosowanie do odbioru ścieków w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca  2018 r. 

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl