Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.164.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 16 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 0007.164.2017

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 16 lutego 2017 r.

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 206 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa:

1)    plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona, a także inne organy, na okres od
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2)    plan sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3)    projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych

prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona,
a także inne organy, od dnia 1 września 2019, który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XVII/97/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia  sieci prowadzonych przez Gminę Przykona publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 2.

§ 3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, a także na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Rady Gminy Przykona.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania:

Ząłczniki nr 1,2,3  -*. PDF